1-jarige Psychotrauma Opleiding VCT Level 1 & VCT Master

Volwassenen | editie 2023-2024

Screening, diagnostiek, behandelinterventies bij volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering [VCT] en die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Deze problematiek gaat vaak samen met andere psychische stoornissen en vraagt om langdurige Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] door gespecialiseerde behandelaren.

Start maart 2023

Inhoud

Voor wie is deze opleiding?

De Psychotrauma Jaaropleiding op postacademisch niveau zijn opleidingen voor [wettelijk erkende] professionals in de geestelijke gezondheidszorg [GGZ]. De jaaropleidingen bestaan uit meerder jaren [Levels]. Dat maakt accreditaties bij beroepsverenigingen om de kwaliteit van de opleiding en klinische praktijk te garanderen belangrijk. We streven ernaar dat de opleiding [in zijn geheel] geaccrediteerd wordt door relevante beroepsverenigingen.

De opleiding kan gevolgd worden door (BIG) geregistreerde Psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ-psychologen, Orthopedapagoog-generalist en zij die daarvoor in opleiding zijn, alsmede hun Vlaamse collega’s met gelijkwaardige post-academische vooropleiding, zoals een post graduaat in de psychotherapie.

Aan de opleiding VCT-Expert [Level 1,2 en 3] kan worden deelgenomen door professionals die een universitair diploma hebben in een van de gedragswetenschappen en minstens 2 jaar postdoctorale klinische opleiding hebben gehad [of volgen], onder begeleiding hebben gewerkt en relevante [VCT] werkervaring hebben.

Aan de opleiding kunnen de volgende BIG registreerde professionals deelnemen:

 • Psychiaters
 • Klinisch Psychologen
 • Psychotherapeuten
 • GZ-Psychologen
 • Orthopedagogen-generalist
 • En zij die daarvoor in opleiding zijn.

Vereisten voor deelname VCT Expert level 1

 • minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn
 • en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering
 • in staat om de huiswerkopdrachten die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk te maken.

De opleiding VCT- Master is een academische/ post-HBO PLUS opleiding voor [wettelijk erkende] professionals in de geestelijke gezondheidszorg [GGZ]. Aan de opleiding kan worden deelgenomen door professionals die een relevant GGZ-beroep hebben, een academische opleiding of HBO- opleiding hebben gevolgd en relevante [VCT] werkervaring hebben. 

Daarmee komen de volgende professionals in aanmerking:    

 • Verpleegkundig Specialisten-GGZ
 • Basis-psychologen
 • GGZ-artsen [en AIO’s]
 • Praktijkondersteuners-GGZ huisartsen [POH-GGZ]
 • [Sociaal] Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Maatschappelijk werkers GGZ
 • Sociotherapeuten GGZ
 • Vaktherapeuten
 • Systeemtherapeuten [gezins- en relatietherapeuten]
 • GGZ- Haptotherapeuten (Vooralsnog afhankelijk van besluitvorming VVH. Voor informatie: VVH of info@celevt.nl)
 • Werkt u in de GGZ en staat uw opleiding er niet bij? Neem dan contact op voor overleg.

Vereisten voor deelname VCT-Master

 • Langer dan 5 jaar relevante GGZ- werkervaring [min. 16 uur per week]
 • In een relevante [VCT]-setting [min. 8 uur per week, lid van multidisciplinair team, GGZ- samenwerkingsverband VCT bijv.];
 • minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn
 • en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering
 • in staat om de huiswerkopdrachten die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk te maken.
 • Aantoonbaar minimaal 30 uur eigen therapie of supervisie gevolgd hebben.

Vrijstelling ervaren trauma behandelaren

 • Vrijstelling kan worden aangevraagd door [Big-geregistreerde] Psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ-Psychologen, Orthopedagogen-generalist. 

  Voorwaarden:
  Eerder aanwijsbaar en relevant opgeleid op [delen van] het kennisgebied VCT-ExpertLevel-1 Trauma Academie en beschikken over minimaal 10 jaar praktijkervaring in de behandeling van Volwassenen met ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld, supervisie gevolgd, motivatiebrief, cv en certificaten.

  Aan het verzoek tot vrijstelling en beoordeling zijn kosten verbonden. Vrijstelling kan worden aangevraagd bij de Trauma Academie via m.rensen@celevt.nl.

Onderdelen en docenten

Kennismakingsbijeenkomst

Lezing Anne Marsman

Verleden in het heden – De lange termijn gevolgen van vroegkinderlijk trauma

Duur

1/2 dag

Leerresultaten Anne Marsman
 • U maakt kennis met de Adverse Childhood Experiences Study
 • U leert over de relatie tussen ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd en mentale en lichamelijke gezondheid
Lezing Martijne Rensen

De relevantie van de Multidisciplinaire Integrale Trauma Behandeling voor de behandeling van vroeg getraumatiseerde volwassenen

Leerresultaten Martijne Rensen
 • U bent bekend met de uitgangspunten van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT], kan deze meenemen in de behandelpraktijk en kan het CAG-protocol hanteren
 • U hebt een eerste inzicht in de fasegerichte MIT-behandeling en de verscheidenheid van mogelijke therapeutische interventies
Docenten

Cursus 1

Thema

Basiskennis Vroege traumatisering, ontwikkelingspsychologie, breinontwikkeling, screening en eerste stabilisatie begeleiding.

Duur

3 dagen

Leerresultaten
 • U leert hoe vroege traumatisering en de eerste relaties in de vroege kindertijd de ontwikkeling van gehechtheid bepalen en wat de gevolgen zijn voor de psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling.
 • U leert de toepassingsmogelijkheden van verschillende screeningsmethoden en vragenlijsten kennen en hiermee te werken, een eerste behandelplan te maken en stabilisatiemethoden toe te passen.

Cursus 2

Thema

Gedesorganiseerde hechting bij chronische vroegkinderlijk getraumatiseerde cliënten en wat dat betekent voor de therapeutische relatie.

Duur

2 dagen

Leerresultaten
 • U leert als therapeut de dynamiek met empathische breuken, disfunctionele interactiepatronen en re-enactments herkennen en hanteren.
 • U leert over de vertaalslag van gedesorganiseerde hechting naar overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische hechtingsrelatie en krijgt daarbij gelegenheid om casuïstiek in te brengen.
 • Er wordt groepsgewijs geoefend met het signaleren van overdracht en tegenoverdracht, het hanteren van negatieve en heel positieve overdracht, en met het repareren van mismatches in het therapeutisch contact. 

Cursus 3

Thema

De fasegerichte behandeling als circulair proces bij vroeg getraumatiseerde cliënten met Complexe PTSS.

Duur

4 dagen

Leerresultaten
 • Deze cursus is een inleiding om te werken met een de fasegerichte aanpak. U leert enige stabilisatie en symptoomreductie-technieken om controle te krijgen over complexe posttraumatische stressklachten zoals intrusies, vermijding, hyperarousal, affect- en emotiedysregulatie en dissociatieve fenomenen.
 • U maakt kennis met globale verwerkingstechnieken, zoals getuigenistherapie en Narrative Exposure Therapy [NET] en specifieke verwerkingstechnieken als traumagerichte cognitieve gedragstherapie, Imaginaire Rescripting, EMDR, schrijftherapie en cognitieve technieken bij complex trauma.

Cursus 4

Thema

Diagnostiek en interpretatie van hechtingsproblematiek en dissociatieve stoornissen.

Duur

4 dagen

Leerresultaten
 • In deze cursus leert u hoe symptomen en klachten en factoren in de voorgeschiedenis onderling samenhangen binnen de context van het functioneren van de cliënt en de mate en ernst daarvan in onderlinge samenhang te bekijken.
 • We staan stil bij hoe gedesorganiseerde gehechtheidspatronen en onverwerkte vroege traumatische ervaringen tot uiting kunnen komen in het autobiografische verhaal van de cliënt.
 • U leert de stappen in het diagnostisch proces van Dissociatieve Stoornissen en de samenhangende co-morbiditeit met diagnoses.
 • U leert de toepassingsmogelijkheden van verschillende diagnostische methoden en vragenlijsten kennen en hiermee te werken.

Cursus 5

Thema

De behandeling van cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen; een praktische integratieve benadering.

Duur

4 dagen

Leerresultaten

ZOEKEN

Cursus 6

Thema

Een moeilijke behandelrelatie heb je niet alleen.

Duur

2 dagen

Leerresultaten
 • Je leert wat epistemisch vertrouwen is, hoe dit van invloed is op de therapeutische relatie en hoe je vertrouwen kan induceren
 • ‘Moeilijke’ cliënten zetten je eigen mentaliseren onder druk. Je leert herkennen wanneer dat gebeurt en hoe dit te hanteren
 • Je leert breuken in de behandelrelatie op te merken en hoe deze te repareren
 • Hoe stel je empathisch grenzen en hoe hou je eraan vast?
 • Je leert om gedrag te begrijpen in plaats van te beheersen, waar moet je allemaal aan denken?

Cursus 7

Thema

Vroege traumatisering en zelfbeschadigend gedrag: uitvragen, interpreteren en concrete behandelinterventies.

Duur

2 dagen

Leerresultaten
 • Zelfbeschadigend gedrag is een belangrijk copingmechanisme bij vroeg getraumatiseerde cliënten. We bespreken wat de achterliggende redenen zijn voor dit gedrag, het belang van de attitude in de benadering van cliënten en hoe het beste te handelen en de cliënt bij te staan. Confrontatie met dit gedrag kan veel oproepen, daarom staan we daar ook bij stil.
 • We besteden aandacht aan de verschillende theoretische invalshoeken van waaruit naar zelfbeschadiging kan worden bekeken.
 • Ook kijken we naar de instandhoudende factoren bij zelfbeschadiging, zowel de lichamelijke als de psychische reactie.

Cursus 8

Thema

Bewegings- en lichaam- georiënteerde interventies bij vroeg getraumatiseerde cliënten; specifiek bij verwaarlozing en hechtingsproblematiek.

Duur

3 dagen

Leerresultaten
 • U maakt kennis met een model van traumabehandeling waarin met behulp van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies, emotie, cognitie en gedrag geïntegreerd aan de orde komen.
 • Het u leert om te gaan met het tweeledig doel van beweging- en lichaamsgerichte interventies: stilstaan bij de aan vroege traumatisering en verwaarlozing verbonden lichamelijke gevoelens én in positieve interactie, nieuwe corrigerende ervaringen opdoen op het gebied van het lichaam.

Aangevraagde accreditaties

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie [NVvP]
 • Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten [FGzPt]
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie [NVP]
 • Vereniging voor Verpleegkundigen – Verpleegkundig Specialisten [V&V VS]
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen [NVO]
 • Register Vaktherapie [SRVB]
 • Vereniging voor Haptotherapie [VVH] (Vooralsnog afhankelijk van besluitvorming VVH. Voor informatie: VVH of info@celevt.nl)

  Overige accreditaties aan de hand van de samenstelling van op de opleidingsgroep.

Werkwijze

 • Ter afsluiting van iedere cursus moet een huiswerkopdracht gemaakt worden.
 • In de cursussen is plaats voor supervisie en casuïstiek bespreking.
 • De cursisten kunnen intervisiegroepen vormen en gebruik maken van de Trauma Academie lijst met supervisors [niet verplicht wel aanbevolen].
 • Het onderwijs is theorie en -praktijkgericht.
 • Er wordt binnen de evidence based kennisoverdracht ook gewerkt vanuit [eigen] casuïstiek en theoretische ondersteuning van de praktijkervaring, methoden en interventies.

Diploma

De cursist komt in aanmerking voor een diploma  als hij / zij

 • aan de toetsingseisen heeft voldaan
 • de huiswerkopdrachten met ‘voldoende beoordelingen’ afgerond zijn
 • aan 90% van de cursus heeft deelgenomen

Visie en uitgangspunten

De Trauma Academie wil niet alleen vernieuwend zijn in de opleiding en behandelaanpak maar ook invulling geven aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. Binnen deze 1-jarige opleiding wordt hieraan ook expliciete aandacht besteed.

Daarbij doorbreken wij de traditionele scheidslijnen en spelen wij in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren wij praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

De opleiding is gebaseerd op de principes van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] en op de principes van de circulaire fasegerichte behandeling (meer lezen).

 • Screening en indicatiestelling
 • Stabilisatie en symptoomreductie
 • Traumaverwerking [integratie van traumatische ervaringen]
 • Re-integratie

Kosten

Deelname aan deze opleiding kost € 4.950,- de facultatieve uitbreiding met twee dagen € 400,-. De kosten zijn inclusief:

 • accreditatie
 • digitale literatuur
 • lunch, koffie en thee

Boeken en andere (niet-digitale) literatuur zijn niet in de prijs inbegrepen.

Deelnemers ontvangen VIP-kortingen

 • 10 % korting op CELEVT Congres 12 oktober 2022 [als niet bij inschrijving van de opleiding meegenomen]
 • deelname CELEVT Congres 12 oktober 2022 voor 100 euro [geldt alleen bij aanvang van de inschrijving voor de opleiding].

Er is een mogelijkheid voor gespreide betaling.

Studiegids

Voor cursisten is een Studiegids en voorbereidingsformulier beschikbaar met uitgebreide opleidingsinformatie:

 • Gehele cursusprogramma
 • Literatuur en artikelen
 • Onderwerpen en Leerdoelen
 • Toetsing en huiswerkopdrachten
 • Intervisie
 • CELEVT Supervisorenoverzicht

Tijdsinvestering en data

De Opleiding duurt 1 jaar en vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld twee dagen per maand.

 • 7 cursussen (facultatief uit te breiden met 2 cursusdagen)
 • in totaal  20,5 cursusdagen verspreid over 1 jaar, Facultatief uit te breiden met 2 cursusdagen. In 130 contacturen

   

 • zelfstudie, literatuurstudie, huiswerkoprachten, randactiviteiten
 • kennismakingsbijeenkomst en lezing
 • diploma-uitreiking

Selectie en toelating

 • Aan de inschrijving voor de opleiding is altijd ook een persoonlijk kennismakingsgesprek verbonden
 • De Trauma Academie behoudt zich het recht voor iemand niet toe te laten als bij onvoldoende opleiding of ontbreken geschikte werkplek
 • Er zijn 14 à 20 plaatsen beschikbaar, deelname op volgorde van inschrijven
 • Bij de samenstelling van de opleidingsgroep wordt ook gekeken naar een evenwichtige samenstelling voor wat betreft opleiding, kennis en expertise.
 • Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken.
 • Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

Onvoorziene zaken

 • Annuleren kan alleen schriftelijk tot 4 weken voor de start van de Opleiding. Hieraan zijn 70 euro incl. BTW administratie- en kennismakingskosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.
 • Uitstel of afstel: als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld.
 • Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Vrijstelling

Vrijstelling kan worden aangevraagd voor specifieke cursussen. Voorwaarde is dat er aantoonbaar dezelfde cursus met sterk overeenkomend cursusprogramma is gevolgd en een cursuscertificaat/ diploma van een [erkende] GGZ-opleidingsinstelling wordt aangeleverd [bijvoorbeeld RINO].

Niet toegelaten?

Aanvragers die niet aan deze randvoorwaarden voldoen, kunnen niet worden toegelaten tot de 1-jarige psychotrauma Opleidingen aan de Trauma Academie. Voor hen worden mogelijk in de toekomst workshops en korte trainingen verzorgd. 

Ik wil graag meer informatie aanvragen

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie