Eénjarige Opleiding VCT Volwassenen | editie 2022-2023

Screening, diagnostiek, behandelinterventies bij volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering [VCT] en die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Deze problematiek gaat vaak samen met andere psychische stoornissen en vraagt om langdurige Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] door gespecialiseerde behandelaren.

Visie en uitgangspunten

De Trauma Academie wil niet alleen vernieuwend zijn in de opleiding en behandelaanpak maar ook invulling geven aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. Binnen deze 1-jarige opleiding wordt hieraan ook expliciete aandacht besteed.

Daarbij doorbreken wij de traditionele scheidslijnen en spelen wij in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren wij praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

De opleiding is gebaseerd op de principes van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] en op de principes van de circulaire fasegerichte behandeling (meer lezen).

 • Screening en indicatiestelling
 • Stabilisatie en symptoomreductie
 • Traumaverwerking [integratie van traumatische ervaringen]
 • Re-integratie
Inhoud

Twee opleidingsniveaus

Master - post-hbo

 • [Big-geregistreerde] psychologen
 • verpleegkundigen [specialisten]
 • artsen
 • agogen
 • vaktherapeuten
 • haptotherapeuten
 • fysiotherapeuten
 • geselecteerde complementaire behandelaren en andere behandelaren die na aanvraag aan de toelatingscriteria voldoen.

Expert Level 1 - postacademisch

 • [Big-geregistreerde] psychiaters
 • klinisch psychologen
 • psychotherapeuten
 • GZ-psychologen
 • orthopedagogen-specialist
 • en zij die daarvoor in opleiding zijn.

Aangevraagde accreditaties

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie [NVvP]
 • Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten [FGzPt]
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie [NVP]
 • Vereniging voor Verpleegkundigen – Verpleegkundig Specialisten [V&V VS]
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen [NVO]
 • Register Vaktherapie [SRVB]


  Overige accreditaties aan de hand van de samenstelling van op de opleidingsgroep.

Vereisten voor deelname

 • minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn
 • en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering
 • in staat om de huiswerkopdrachten die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk te maken.

Selectie en toelating

 • Aan de inschrijving voor de opleiding is altijd ook een persoonlijk kennismakingsgesprek verbonden
 • De Trauma Academie behoudt zich het recht voor iemand niet toe te laten als bij onvoldoende opleiding of ontbreken geschikte werkplek
 • Er zijn 14 à 20 plaatsen beschikbaar, deelname op volgorde van inschrijven
 • Bij de samenstelling van de opleidingsgroep wordt ook gekeken naar een evenwichtige samenstelling voor wat betreft opleiding, kennis en expertise.
 • Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken.
 • Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

Diploma

De cursist komt in aanmerking voor een diploma  als hij / zij

 • aan de toetsingseisen heeft voldaan
 • de huiswerkopdrachten met ‘voldoende beoordelingen’ afgerond zijn
 • aan 90% van de cursus heeft deelgenomen

Tijdsinvestering en data

De Opleiding duurt 1 jaar en vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld twee dagen per maand.

 • 7 cursussen (facultatief uit te breiden met 2 cursusdagen)
 • in totaal  20,5 cursusdagen verspreid over 1 jaar, Facultatief uit te breiden met 2 cursusdagen. In 130 contacturen

   

 • zelfstudie, literatuurstudie, huiswerkoprachten, randactiviteiten
 • kennismakingsbijeenkomst en lezing
 • diploma-uitreiking

Werkwijze

 • Ter afsluiting van iedere cursus moet een huiswerkopdracht gemaakt worden.
 • In de cursussen is plaats voor supervisie en casuïstiek bespreking.
 • De cursisten kunnen intervisiegroepen vormen en gebruik maken van de Trauma Academie lijst met supervisors [niet verplicht wel aanbevolen].
 • Het onderwijs is theorie en -praktijkgericht.
 • Er wordt binnen de evidence based kennisoverdracht ook gewerkt vanuit [eigen] casuïstiek en theoretische ondersteuning van de praktijkervaring, methoden en interventies.

Kosten

Deelname aan de opleiding kost € 4400, de facultatieve uitbreiding met twee dagen € 350. De kosten zijn inclusief:

 • accreditatie
 • digitale literatuur
 • lunch, koffie en thee

Boeken en andere (niet-digitale) literatuur zijn niet in de prijs inbegrepen.

Deelnemers ontvangen VIP-kortingen

 • 10 % korting op CELEVT Congres 14 oktober 2021 [als niet bij inschrijving van de opleiding meegenomen]
 • deelname CELEVT Congres 14 oktober 2021 voor 100 euro [geldt alleen bij aanvang van de inschrijving voor de opleiding].

Er is een mogelijkheid voor gespreide betaling.

Onvoorziene zaken

 • Annuleren kan alleen schriftelijk tot 4 weken voor de start van de Opleiding. Hieraan zijn 70 euro incl. BTW administratie- en kennismakingskosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.
 • Uitstel of afstel: als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld.
 • Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Onderdelen en docenten

Cursus 1

Thema

Basiskennis Vroege traumatisering, ontwikkelingspsychologie, breinontwikkeling, screening en eerste stabilisatie

Duur

3 dagen

Leerresultaten
 • U leert hoe vroege traumatisering en de eerste relaties in de vroege kindertijd de ontwikkeling van gehechtheid bepalen en wat de gevolgen zijn voor de psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling.
 • U leert de toepassingsmogelijkheden van verschillende screeningsmethoden en vragenlijsten kennen en hiermee te werken, een eerste behandelplan te maken en stabilisatiemethoden toe te passen.
Docenten

Cursus 2

Thema

Gedesorganiseerde hechting bij chronische vroegkinderlijk getraumatiseerde cliënten en wat dat betekent voor de therapeutische relatie.

Duur

2 dagen

Leerresultaten
 • U leert als therapeut de dynamiek met empathische breuken, disfunctionele interactiepatronen en re-enactments herkennen en hanteren.
 • U leert over de vertaalslag van gedesorganiseerde hechting naar overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische hechtingsrelatie en krijgt daarbij gelegenheid om casuïstiek in te brengen.
 • Er wordt groepsgewijs geoefend met het signaleren van overdracht en tegenoverdracht, het hanteren van negatieve en heel positieve overdracht, en met het repareren van mismatches in het therapeutisch contact. 
Docenten

Cursus 3

Thema

De fasegerichte behandeling als circulair proces bij vroeg getraumatiseerde cliënten met Complexe PTSS.

Duur

4 dagen

Leerresultaten
 • Deze cursus is een inleiding om te werken met een de fasegerichte aanpak. U leert enige stabilisatie en symptoomreductie-technieken om controle te krijgen over complexe posttraumatische stressklachten zoals intrusies, vermijding, hyperarousal, affect- en emotiedysregulatie en dissociatieve fenomenen.
 • U maakt kennis met globale verwerkingstechnieken, zoals getuigenistherapie en Narrative Exposure Therapy [NET] en specifieke verwerkingstechnieken als traumagerichte cognitieve gedragstherapie, Imaginaire Rescripting, EMDR, schrijftherapie en cognitieve technieken bij complex trauma.
Docenten

Cursus 4 - Postacademisch

Thema

Diagnostiek en interpretatie van hechtingsproblematiek en dissociatieve stoornissen.

 • Ook facultatief open voor Post-Master (zonder accreditatie of certificaat]
Duur

2 dagen

Leerresultaten
 • In deze cursus leert u hoe symptomen en klachten en factoren in de voorgeschiedenis onderling samenhangen binnen de context van het functioneren van de cliënt en de mate en ernst daarvan in onderlinge samenhang te bekijken.
 • We staan stil bij hoe gedesorganiseerde gehechtheidspatronen en onverwerkte vroege traumatische ervaringen tot uiting kunnen komen in het autobiografische verhaal van de cliënt.
 • U leert de stappen in het diagnostisch proces van Dissociatieve Stoornissen en de samenhangende co-morbiditeit met diagnoses.
 • U leert de toepassingsmogelijkheden van verschillende diagnostische methoden en vragenlijsten kennen en hiermee te werken.
Docenten

Cursus 5

Thema

De behandeling van cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen; een praktische integratieve benadering.

Duur

4 dagen

Leerresultaten
 • U krijgt inzicht in de theorie van de structurele dissociatie en leert de eerste principes van het werken met dissociatieve delen van de persoonlijkheid.
 • U maakt kennis met een praktische integratieve benadering voor het verminderen van dissociatieve klachten en het proces van integratie van traumatische herinneringen [traumaverwerking] bij complexe Dissociatieve Stoornissen.
Docenten

Cursus 6

Thema

Een moeilijke behandelrelatie heb je niet alleen. We zijn geneigd het niet slagen van behandelingen vooral toe te schrijven aan gedrag van onze cliënten. Ze zijn te moeilijk of te weinig gemotiveerd of te ernstig gestoord. Maar wat is onze eigen rol? Is een persoonlijkheidsstoornis niet eerder een stoornis van de relatie in plaats van het individu? 

Duur

2 dagen

Leerresultaten

In deze cursus leer je over het relatief nieuwe theoretische concept ‘epistemisch vertrouwen’ en welke impact deze theorie heeft op de visie op persoonlijkheidsproblematiek en moeilijk gedrag.

Daarnaast besteden we veel tijd aan het hanteren van het eigen mentaliserend vermogen en hoe om te gaan met de gevolgen van epistemisch wantrouwen: het herstellen van breuken en grenzen stellen aan therapie interfererend gedrag.

Ook staan we stil bij hoe we destructief gedrag beter kunnen begrijpen dan proberen te beheersen.

Docenten

Cursus 7 - Postmaster

Thema

Vroege traumatisering en zelfbeschadigend gedrag: uitvragen, interpreteren en concrete behandelinterventies.

 • Facultatief Postacademisch zonder accreditatie
Duur

2 dagen

Leerresultaten
 • Zelfbeschadigend gedrag is een belangrijk copingmechanisme bij vroeg getraumatiseerde cliënten. We bespreken wat de achterliggende redenen zijn voor dit gedrag, het belang van de attitude in de benadering van cliënten en hoe het beste te handelen en de cliënt bij te staan. Confrontatie met dit gedrag kan veel oproepen, daarom staan we daar ook bij stil.
 • We besteden aandacht aan de verschillende theoretische invalshoeken van waaruit naar zelfbeschadiging kan worden bekeken.
 • Ook kijken we naar de instandhoudende factoren bij zelfbeschadiging, zowel de lichamelijke als de psychische reactie.
Docenten

Cursus 8

Thema

Bewegings- en lichaam- georiënteerde interventies bij vroeg getraumatiseerde cliënten; specifiek bij verwaarlozing en hechtingsproblematiek.

Duur

3 dagen

Leerresultaten
 • U maakt kennis met een model van traumabehandeling waarin met behulp van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies, emotie, cognitie en gedrag geïntegreerd aan de orde komen.
 • Het u leert om te gaan met het tweeledig doel van beweging- en lichaamsgerichte interventies: stilstaan bij de aan vroege traumatisering en verwaarlozing verbonden lichamelijke gevoelens én in positieve interactie, nieuwe corrigerende ervaringen opdoen op het gebied van het lichaam.
Docenten

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie