1-jarige Psychotrauma Jaaropleiding VCT

Kind en Jeugd | editie 2023-2024

Screening, diagnostiek en behandelinterventies bij kinderen en jeugd met ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT] die als gevolg daarvan complexe PTSS/ developmental trauma disorder en/of hechtingsproblematiek en/of dissociatieve stoornissen hebben ontwikkeld. Deze problematiek vraag om een integrale multimethodische traumabehandeling door gespecialiseerde behandelaren.

Start januari 2023

Inhoud

Voor wie is deze opleiding?

De Psychotrauma Jaaropleidingen op zijn opleidingen voor [wettelijk erkende] professionals in de geestelijke gezondheidszorg [GGZ]. De opleiding kan gevolgd worden door (BIG) geregistreerde Psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ-psychologen, Orthopedagoog-generalist en zij die daarvoor in opleiding zijn, alsmede hun Vlaamse collega’s met gelijkwaardige post-academische vooropleiding, zoals een post graduaat in de psychotherapie.

Vereisten voor deelname

Praktijkervaring
Deelnemers moeten minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van adolescenten en volwassenen met LVB en ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT], die als gevolg daarvan complexe traumagerelateerde problematiek.

 • minimaal 12 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn
 • en daarvan minimaal 4 uur per week als behandelaar van kinderen en jeugdigen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering
 • in staat om de huiswerkopdrachten die gebaseerd zijn op de dagelijkse behandelpraktijk te maken.

Onderdelen en docenten

Kennismakingsbijeenkomst

Lezing Anne Marsman

Verleden in het heden – De lange termijn gevolgen van vroegkinderlijk trauma

Duur

1/4 dag

Lezing Anneke Vinke

Bruggen bouwen: theorie en praktijk in de behandeling van vroegkinderlijk complex relationeel trauma bij kind en jeugdige

Duur

1/4 dag

Leerresultaten Anne Marsman

 • U maakt kennis met de Adverse Childhood Experiences Study
 • U leert over de relatie tussen ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd en mentale en lichamelijke gezondheid

Leerresultaten Anneke Vinke

 • U krijgt een globaal overzicht van de belangrijkste theoretische uitgangspunten gebruikt bij diagnostiek en behandeling bij vroegkinderlijk complex relationeel trauma
 • Het begrip trauma en dissociatie wordt uitgediept aan de hand van de behandelde theoretische uitgangspunten

Docenten

Cursus 1

Thema

Basiskennis Vroege traumatisering, ontwikkelingspsychologie, breinontwikkeling, eerste screening en stabilisatiebegeleiding

Duur

3 dagen

Leerresultaten

 • U hebt kennis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering in relatie tot breinontwikkeling, neurofysiologische ontwikkeling de persoonlijkheid (het zelf) en kan deze toepassen in de behandelpraktijk.
 • U leert het onderscheid tussen georganiseerde en gedesorganiseerde patronen van gehechtheid en weet dit te herkennen alsook van de relatie van gedesorganiseerde gehechtheid met dissociatieve stoornissen en de verschillende uitingsvormen van dissociatie.
 • U heeft kennis van type II trauma, trauma-gerelateerde symptomen en klachten van PTSS, dissociatie en co-morbiditeit en van screeningmethoden met gevalideerde vragenlijsten om de eerste screening te doen.

Docent

Cursus 2

Thema

Beginnen bij het begin – gehechtheid, trauma en timing, de impact van trauma voor kind en jeugdige

Duur

2 dagen

Leerresultaten

 • U leert gehechtheidspatronen bij kind en jeugdige alsmede zijn ouders in kaart brengen aan de hand van gerichte op de theorie gestoelde affectief – reflectieve vragen en het problematisch verloop van gehechtheid bij kind en of jeugdige signaleren aan de hand van observatiegegevens en theoretische inzichten
 • U kunt uw professionele gedrag afstemmen op het gehechtheidspatroon van het kind, de jeugdige of de ouders daarbij rekening houdend met het eigen gehechtheidspatroon
 • U kunt Psycho-educatie verzorgen over de ontwikkeling van gehechtheid aan ouders / opvoeders en korte interventies toepassen om tot een werkrelatie te komen die passend is bij de gehechtheidsrepresentatie van kind, jeugdige en ouders.

Docenten

Cursus 3

Thema

Screening, diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde klachten bij kinderen en jeugdigen waarbij er sprake is van vroegkinderlijk, meervoudig interpersoonlijk trauma

Duur

2 dagen

Leerresultaten

 • U leert traumatische gebeurtenissen en trauma- en stressorgerelateerde klachten en problemen uit te vragen bij het kind, de adolescent en (pleeg-)ouders.
 • U leert traumascreenings- en diagnostische instrumenten in te zetten in de eigen klinische praktijk.

Docent

Cursus 4

Thema

Trauma in de ouder-kind relatie: (on)veiligheid en intergenerationele overdracht

Duur

2 dagen

Leerresultaten

 • Leren observeren en herkennen van stress- en traumasignalen bij ouders en bij zeer jonge kinderen.
 • Inzicht krijgen in het traumasensitief (be)handelen binnen de IECMH visie.
 • Inzicht krijgen in de invloed van stress en trauma op de neurologische, biologische, sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de wisselwerking hiervan op de relatie tussen ouder en kind
 • Herkennen van intergenerationele overdracht van stress en trauma.
 • Leren fasegericht en risicogestuurd handelen bij onveiligheid in het gezin.
 • Kennis maken met verschillende behandelingen met behandelingen binnen de IECMH visie.

Docent

Cursus 5

Thema

Screening, diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde klachten bij kinderen en jeugdigen waarbij er sprake is van vroegkinderlijk, meervoudig interpersoonlijk trauma. Deel 2.

Duur

2 dagen

Leerresultaten

 • U bent in staat de kennis van traumasensitief hulpverlenen toe te passen in de eigen praktijk.
 • U kunt traumagerelateerde technieken bij emotieregulatieproblemen en dissociatie toepassen in de eigen praktijk.
 • U kent de indicaties voor traumatherapie en bent in staat toe te werken naar traumaverwerking en hiervoor de randvoorwaarden te creëren.

Docent

Cursus 6

Thema

Voorbereiden van kinderen op een behandeling waarin traumaverwerking mogelijk is, stabiliserende interventies en meer [slapende honden wakker maken].

Duur

3 dagen

Leerresultaten

 • Je maakt kennis met het gefaseerde model van behandelen, wanneer is stabilisatie en voorbereiding nodig, en wanneer niet. Hiervoor wordt de Slapende Honden methode gebruikt die is bedoeld voor kinderen die niet kunnen of willen deelnemen aan traumaverwerking.
 • Je leert wat je kunt doen om kinderen te stabiliseren en voorbereiden, hoe je inschat of dat voldoende is, wat je kunt doen om traumaverwerking te ondersteunen en de gevolgen van ontwikkelingstrauma kunt verminderen.

Docent

Cursus 7

Thema

Herkennen en hanteren van fragiele belevingswijzen en relationele verstoringen in de therapeutische relatie met vroeg getraumatiseerde cliënten.

Duur

3 dagen

Leerresultaten

 • Je maakt kennis met de therapeutische relatie als een fundament van behandeling bij cliënten met vroege trauma-ervaringen, de opbouw en het in stand houden van een helpende werkrelatie.
 • Je leert in te gaan op de moeilijkheden in de beleving die zich voordoen bij vroeg getraumatiseerde cliënten met gedesorganiseerde hechtingspatronen, alsook op de band tussen deze fragiele belevingswijze en dysfunctionele interactiepatronen van overdracht en tegenoverdracht.
 • Je leert fragiele belevingswijzen en interactiewijzen, en de empathische afstemmings-en relatiebreuken die hiermee samengaan, herkennen, hanteren en herstellen.

Docent

Cursus 8

Thema

Aan de slag! Behandelen van vroegkinderlijk trauma bij kind en jeugdige

Duur

2 dagen

Leerresultaten

 • U leert de meest gebruikte interventies in de behandeling van vroegkinderlijk trauma en de (contra) indicaties voor bepaalde behandelingen
 • U kunt volgens de basisprincipes van het NMT en neurosequentieel, ontwikkeling van het kind werken.
 • U bent in staat om samen met de cliënten te kiezen welke interventie ingezet gaat worden op welk moment.

Docent

Cursus 9

Thema

Nieuwsgierige zoektocht naar de taal van het lichaam in een therapeutische context

Duur

3 dagen

Leerresultaten

Docenten

Aangevraagde accredities

 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie [VKJP]
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie [NVvP]
 • Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten [FGzPt]
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie [NVP]
 • Vereniging voor Verpleegkundigen – Verpleegkundig Specialisten [V&V VS]
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen [NVO]

Overige accreditaties aan de hand van de samenstelling van op de opleidingsgroep.

Werkwijze

 • Ter afsluiting van iedere cursus moet een huiswerkopdracht gemaakt worden.
 • In de cursussen is plaats voor supervisie en casuïstiek bespreking.
 • De cursisten kunnen intervisiegroepen vormen en gebruik maken van de Trauma Academie lijst met supervisors [niet verplicht wel aanbevolen].
 • Het onderwijs is theorie en -praktijkgericht.
 • Er wordt binnen de evidence based kennisoverdracht ook gewerkt vanuit [eigen] casuïstiek en theoretische ondersteuning van de praktijkervaring, methoden en interventies.

Studiegids

Voor cursisten is een Studiegids en voorbereidingsformulier beschikbaar met uitgebreide opleidingsinformatie:

 • Gehele cursusprogramma
 • Literatuur en artikelen
 • Onderwerpen en Leerdoelen
 • Toetsing en huiswerkopdrachten
 • Intervisie
 • CELEVT Supervisorenoverzicht

Tijdsinvestering en data

De Opleiding duurt 1 jaar en vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld twee dagen per maand.

 • 7 cursussen (facultatief uit te breiden met 2 cursusdagen)
 • in totaal 22,5 cursusdagen
 • en 130 contacturen
 • zelfstudie, literatuurstudie, huiswerkopdrachten, randactiviteiten
 • kennismakingsbijeenkomst en lezing
 • diploma-uitreiking

Diploma

Van de cursist wordt verwacht dat aan de toetsingseisen is voldaan, inclusief als voldoende beoordeelde huiswerkopdrachten.
De cursist wordt verwacht 90% van de cursus aanwezig te zijn om voor een diploma in aanmerking te komen.

Visie en uitgangspunten

De Trauma Academie wil niet alleen vernieuwend zijn in de opleiding en behandelaanpak maar ook invulling geven aan het overbruggen van de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. Binnen deze 1-jarige opleiding wordt hieraan ook expliciete aandacht besteed.

Daarbij doorbreken wij de traditionele scheidslijnen en spelen wij in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren wij praktijk en wetenschap met kennis en innovatie.

De opleiding is gebaseerd op de principes van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] en op de principes van de circulaire fasegerichte behandeling (meer lezen).

 • Screening en indicatiestelling
 • Stabilisatie en symptoomreductie
 • Traumaverwerking [integratie van traumatische ervaringen]
 • Re-integratie

Kosten

Deelname aan deze opleiding kost € 5.750,–. De kosten zijn inclusief:

 • accreditatie
 • digitale literatuur
 • lunch, koffie en thee

Boeken en andere (niet-digitale) literatuur zijn niet in de prijs inbegrepen.

Deelnemers ontvangen VIP-kortingen

 • 10 % korting op CELEVT Congres 12 oktober 2022 [als niet bij inschrijving van de opleiding meegenomen]
 • deelname CELEVT Congres 12 oktober 2022 voor 100 euro [geldt alleen bij aanvang van de inschrijving voor de opleiding].

Er is een mogelijkheid voor gespreide betaling.

Selectie en toelating

 • Aan de inschrijving voor de opleiding is altijd ook een persoonlijk kennismakingsgesprek verbonden
 • De Trauma Academie behoudt zich het recht voor iemand niet toe te laten als bij onvoldoende opleiding of ontbreken geschikte werkplek
 • Er zijn 14 à 20 plaatsen beschikbaar, deelname op volgorde van inschrijven
 • Bij de samenstelling van de opleidingsgroep wordt ook gekeken naar een evenwichtige samenstelling voor wat betreft opleiding, kennis en expertise.
 • Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken.
 • Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

Onvoorziene zaken

 • Annuleren kan alleen schriftelijk tot 4 weken voor de start van de Opleiding. Hieraan zijn € 70 administratie- en kennismakingskosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.
 • Uitstel of afstel: als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld.
 • Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Vrijstelling

Vrijstelling kan worden aangevraagd voor specifieke cursussen. Voorwaarde is dat er aantoonbaar dezelfde cursus met sterk overeenkomend cursusprogramma is gevolgd en een cursuscertificaat/ diploma van een [erkende] GGZ-opleidingsinstelling wordt aangeleverd [bijvoorbeeld RINO].

Niet toegelaten?

Aanvragers die niet aan deze randvoorwaarden voldoen, kunnen niet worden toegelaten tot de 1-jarige psychotrauma Opleidingen aan de Trauma Academie. Voor hen worden mogelijk in de toekomst workshops en korte trainingen verzorgd.

Ik wil graag meer informatie aanvragen

Ja, ik abonneer mij op de nieuwsbrief van CELEVT en de Trauma Academie