Vroege traumatisering, stress-gerelateerde lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag: uitvragen, interpreteren en concrete behandelinterventies

Introductie
Zelfdestructief gedrag zoals alcohol- en drugsverslaving, suïcidaliteit en zelfbeschadiging is een belangrijk copingmechanisme bij vroeg getraumatiseerde clienten. We bespreken wat de achterliggende redenen zijn voor dit gedrag, het belang van de attitude in de benadering van cliënten en hoe het beste te handelen en de cliënt bij te staan. Confrontatie met dit gedrag kan veel oproepen, daarom staan we daar ook bij stil. U maakt ook kennis met behandelinterventies, bejegeningsvraagstukken en protocollen voor crisissituaties, zelfbeschadiging en suïcidaliteit.
U neemt kennis van de relatie tussen vroege traumatisering en chronische stress. Wat gebeurt er in het lichaam als op jonge leeftijd al traumatische ervaringen worden opgedaan en wat zijn hiervan de consequenties? Mogelijke verklaringsmodellen worden geïntroduceerd. U leert over de behandeling, bejegening en behandelinterventies van cliënten met een vroege traumatisering en/of lichamelijke ziekten.
Herstel is bij dit alles een belangrijk begrip. Herstel omvat een holistische aanpak dat niet van gebreken en ziekte uitgaat, maar van eigen kracht en kunnen door het onderzoeken en stimuleren van positieve eigenschappen. De moderne herstelvisie is ontstaan vanuit de cliëntenbeweging en gaat er vanuit dat herstelde lotgenoten een fundamentele bijdrage kunnen leveren aan de herstelzorg.
Deze dagen bieden u een goede introductie om geleerde binnen uw behandelpraktijk toe te passen.

Onderwerpen
• De relatie tussen chronische stress, vroegkinderlijke traumatisering en zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag.
• Wat is de juiste attitude bij het aangaan van contact bij zelfdestructief gedrag, waarom is dit zo belangrijk en hoe dat te doen.
• Hoe kan ik de cliënt leren omgaan met crisissituaties en zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag [crisisprotocol en WRAP].
• Wat houdt de herstelvisie in, toegespitst op Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT].
• Het betrekken van familie en/of naasten.
• Behandelinterventies bij crisissituaties, verslaving, zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag zoals:
o Multidisciplinaire Richtlijnen / Zorgstandaarden / Generieke modules
o Collaborative Assessment & Management of Suicidality (CAMS) procedure
• De relatie tussen chronische stress en lichamelijke ziekten.
• Kennismaking met verklaringsmodellen, handelingsmogelijkheden en behandelinterventies bij vroegkinderlijke traumatisering en de consequenties daarvan.

Leerdoelen
1. Kennis over herstelvisie vanuit het cliëntenperspectief rondom vroegkinderlijke traumatisering.
2. Kennis over het betrekken van familie en naasten.
3. Kennis over zelfdestructief gedrag: achtergronden en betekenis voor hulpverlener en cliënt.
4. Kennis over de verschillende richtlijnen en instrumenten bij de behandeling van zelfdestructief gedrag.
5. Kennis over het omgaan met crisissituaties en zelfdestructief gedrag, waaronder verslaving, zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag en geoefend hebben met het aangaan van het gesprek hierover.
6. Kennis over een crisisprotocol en WRAP en deze kunnen toepassen.
7. Kennis over de juiste attitude bij zelfdestructief gedrag en hoe dit te bereiken.
8. Kennis over de relatie tussen chronische stress en lichamelijke en sociale problemen, wat dit betekent voor de cliënt en welke mogelijkheden er zijn voor herstel.


Literatuur en aantal te lezen pagina’s:
• H 18: Een einde maken aan onveilig gedrag. Uit: Behandeling van trauma-gerelateerde dissociatie. Een praktische integratieve benadering. Steele, Boone en van der Hart p 453-481.
• The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta-analysis. Hughes et al., The Lancet, 2017, 2, 356-366
• Childhood adversities as risk factors for onset and persistence of suicidal behavior. Bruffaerts et al., The British Journal of Psychiatry, 2010, 197, 20-27.
• ‘Sonja Nijon over de film Onderhuids kernthema’s’
• Patiënten over zelfverwonding. Een review van kwalitatief onderzoek naar motieven en gevolgen. Verschueren et al., MGV, 2011, 5 (66), 319-329.
• Herstelondersteuning:
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/herstelondersteuning/preview

Werkvorm Kennisoverdracht in mini-colleges, praktijkoefeningen en ervaringsverhalen.

Toetsing
Eigen mogelijkheden en onmogelijkheden onderzoeken m.b.t. destructief gedrag. Formulering van een eigen leerdoel m.b.t. bejegening/behandeling van cliënten met destructief gedrag. Besteed hierbij aandacht aan wat je zelf kan doen ter bevordering van herstelondersteuning. Beschrijf hoe je dit gaat aanpakken in samenwerking met de cliënt. Kort verslag waarin een casus beschreven wordt, alsmede reflectie op de eigen reactie tijdens het werken.

Tijdsinvestering literatuur en huiswerk
13 uur

Docenten
Dr. Nienke Kool is verplegingswetenschapper en senior onderzoeker. Zij werkt sinds 1997 in de GGz, voornamelijk met ernstig getraumatiseerde mensen. Zowel klinisch als poliklinisch. Later is zij zich meer gaan bezighouden met onderzoek waarbij zij zich specifiek richtte op zelfbeschadigend gedrag. In 2015 is zij op dit onderwerp gepromoveerd. Zij ontwikkelde verschillende behandelmodules voor het omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. Ook verzorgt zij regelmatig trainingen voor hulpverleners rondom ditzelfde thema. Zij heeft in binnen - en buitenland gepubliceerd, een overzicht is te vinden op LinkedIn. Momenteel werkt zij als onderzoeker bij het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) en het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) van Fivoor. Tevens is zij lid van de kenniskring van het lectoraat Ggz Verpleegkunde van Hogeschool Inholland.

Stefanie Terpstra MSc is bioloog en life coach. Als ervaringsdeskundige is zij betrokken bij patiëntenvereniging Caleidoscoop voor mensen met een Dissociatieve Stoornis, de Zorgstandaard Trauma- en stressor gerelateerde stoornissen van AKWA GGZ (alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, https://akwaggz.nl) en expertpannel kwaliteit van zorg van MIND platform. Ze is daarnaast als ervaringsdeskundige kerngroeplid van de Sichting Revief voor lotgenoten van seksueel misbruik en Lid Raad van Toezicht Ixta Noa, expert in ervaringsdeskundigheid.

Informatie
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39

Data
23 september 2019 9.30 – 17.00
1 oktober 2019 9.30 – 17.00


Doelgroep
Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en zij die in opleiding zijn voor deze registraties. Basis-psychologen, HBO|Academisch opgeleide ggzverpleegkundigen/ specialisten, vaktherapeuten, systeemtherapeuten, ggz-agogen, haptotherapeuten en andere HBO of academisch opgeleide professionals en complementaire behandelaren [de laatste groepen na toelating, neem hiervoor contact op met m.rensen@celevt.nl

Kosten per deelnemer en inschrijven
De kosten bedragen 400,00 euro inclusief btw per persoon voor de tweedaagse cursus. Indien de gehele Postacademische of PostMaster|HBO Nascholing over meerdere jaren gevolgd wordt, bedragen de kosten 4000 euro inclusief BTW. Indien de gehele nascholing in 1 jaar in 2019 gevolgd wordt bedragen de kosten 3800 euro. Voor de PostMaster|HBO geldt 200 euro [extra] korting in verband met uitvallen van 1 cursusdag= 3600 euro inclusief btw. Voorwaarde is inschrijving en betaling vooraf voor het gehele cursusjaar 2019. Inclusief accreditatie digitale literatuur, lunch, ex boek(en)

U kunt zich hier inschrijven

Accreditatie
FGzP, VEN, VCGT, NIP. Voorts afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers. Mocht de door u gewenste accreditatie er niet bijstaan neem dan contact op met m.rensen@celevt.nl

Certificaat
De cursist wordt verwacht 90% van de cursus aanwezig te zijn om voor een certificaat in aanmerking te komen.

Locatie
Gebouw NEST, Laan van Kronenburg 14 Amstelveen

Intervisie
Bij voldoende belangstelling kunt u na het afronden van de cursus deelnemen aan een intervisiegroep.

Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk tot 3 weken voor de start van de cursus. Hieraan zijn 25 euro administratiekosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.

Uitstel of afstel
Als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld. Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Reservelijst
Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken. Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

INSCHRIJVEN
U kunt zich hier inschrijven

INFORMATIE
CELEVT Trauma Academie, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39