parallax background

Van het kastje naar de muur gestuurd

oktober 12, 2016
blogs_celevt_6
Alle cliënten in GGZ en (huis-) artsenpraktijk screenen
oktober 11, 2016
blogs_celevt_4
Grootste gebruikers van gezondheidszorg
oktober 12, 2016

Van het kastje naar de muur gestuurd.

De Gezondheidsraad schrijft aan de staatssecretaris: ‘in de kinderjaren mishandelde, verwaarloosde en misbruikte volwassenen worden in de geestelijke gezondheidszorg van het kastje naar de muur gestuurd’. CELEVT stuurt een brandbrief. Het gaat in de GGZ om 50-70 % van de cliënten en 2,5 tot 3 miljard van de 5 miljard behandelkosten per jaar.

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. De raad heeft als taak om ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en onderzoek naar de gezondheids(zorg). Ministers vragen de Gezondheidsraad om advies waarmee beleidsbeslissingen onderbouwd kunnen worden.
In 2011 bracht de Gezondheidsraad aan de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Advies ‘Behandeling na kindermishandeling’ uit. De Gezondheidsraad concludeerde voor de behandeling van in de kinderjaren mishandelde, verwaarloosde en seksueel misbruikte volwassenen met ernstige psychotrauma en complexe psychische problemen het volgende (citaat): “Deze ernstigste groep wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd en zelfs buiten de GGZ-instellingen gehouden, omdat men de deskundigheid niet in huis heeft en de behandelingen kostbaar zijn. Hoewel er evidencebased behandelingen zijn voor deze patiëntengroepen, is in de praktijk de aangewezen behandeling vaak niet beschikbaar”.

De Raad stelde voor de behandeling van in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen dat: “zij heeft moeten constateren dat er weinig bewezen effectieve behandelmethoden zijn. Dit is geen louter Nederlands probleem, maar speelt wereldwijd. De versnippering van de hulpverlening is wél een Nederlands probleem dat een integrale benadering van diagnostiek en behandeling van de als kind mishandelde volwassenen belemmert. Om de situatie te kunnen verbeteren is het verder stimuleren van evidencebased werken een absolute noodzaak. Daarnaast is het nodig een goed fundament te leggen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, door het handelen in alle betrokken zorgdomeinen te monitoren en te evalueren. Dergelijke practice-based evidence is van onschatbare waarde voor de uiteindelijke wetenschappelijke onderbouwing van veelgebruikte interventies’. In het verlengde van dit advies liggen opleiding, wetenschappelijk onderzoek en het monitoren en evalueren van de dagelijkse behandelpraktijk. Ook adviseerde de raad om te stimuleren dat structureel empowerment van cliënten in de behandelingen wordt geïntegreerd. Het Advies is hier te downloaden.
Het advies van de gezondheidsraad is tot op heden niet opgevolgd. Daarom stuurde CELEVT in december 2015 een brief aan de Tweede Kamer met het dringend verzoek de behandelmogelijkheden substantieel te verbeteren. Deze brief was ondertekend door een groot aantal wetenschappers, slachtofferorganisaties, behandelaren, beleidsmakers en bestuurders.
Ga hier naar de brief.
In het voorjaar 2016 verscheen in weekblad De Groene Amsterdammer het door CELEVT geïnitieerde artikel: Waarom in de GGZ mensen met de grootste problemen het minst worden geholpen. De trauma paradox.

De brief van CELEVT naar de Tweede Kamer werd ondertekend door:
G.M. (Martijne) Rensen
Directeur Landelijke Centrum Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT)

Mede ondertekenaars, organisaties van slachtoffers, zorgprofessionals, bestuurders en wetenschappers:
Dhr. Drs. D. van den Berg, Klinisch psycholoog/psychotherapeut, Centrum Eerste Psychose, Onderzoeker Afdeling Onderzoek en Innovatie Parnassia
Mw. M. Bekker-Stoop, Directeur Stichting Open Mind – tegen seksueel geweld
Mw. Dr. I. Bicanic, GZ-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum en het Centrum Seksueel Geweld UMC Utrecht
Mw. Drs. W. Boevink, Senior onderzoeker Trimbos Instituut en User Research Center Universiteit Maastricht
Mw. T. Bravenboer, Voorzitter Stichting Revief voor mensen die in hun jeugd misbruikt zijn
Mw. J. Brouwer, Voorzitter Werkgroep Observatie Misstanden Psychiatrie (WOMP)
Mw. Drs. L. Bijl, Directeur Polypartners landelijke coöperatie van kleinschalige, vernieuwende ondernemingen in zorg, onderwijs en het brede sociale domein
Mw. L. Daans, Voorzitter Stichting Overlevers Münchhausen by proxy (stOMbP)
Dhr. Prof. Dr. P. Delespaul, Professor in Innovation in Mental Health Care Universiteit Twente
Mw. Drs. A. van Dijke, Raad van Bestuur Fier, expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties Mw. Dr. A. van Dijke, Klinische (neuro) psycholoog / psychotherapeut, Universitair hoofddocent klinische psychologie Vrije Universiteit, manager COLK Yulius
Mw. Drs. N. Elmani, Klinisch psycholoog, Teamleider Zorg Top Referent Trauma Centrum (TRTC) Transit GGZ Centraal Mw. I. van der Giessen, Directeur Hersteltalent, Herstelcoach Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, bestuurder Phrenos, Adviseur NVVP
Mw. L. Groot, Voorzitter LOGA, Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie
Mw. Drs. M. Groenendijk, klinisch psycholoog / psychotherapeut, De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en supervisie
Dhr. Prof. Dr. O. van der Hart, Psycholoog / psychotherapeut, Emeritus Hoogleraar Psychopathologie van Chronische Traumatisering, Universiteit Utrecht
Prof. dr. Ad de Jongh, GZ-psycholoog, Bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen Universiteit van Amsterdam, honorary professor School of Health Sciences van de Sandorf University Manchester (UK)
Dhr. Drs. G. Klabbers, Voorzitter Stichting Koepel Overleg Landelijk Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK)
Mw. A. Knibbe, Voorzitter Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK)
Mw. M. Lammers, Projectleider Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken
Mw. Dr. S. Leferink, Jurist / Antropoloog, Onderzoeker / Senior Beleidsadviseur Slachtofferhulp Nederland
Dhr. Drs. K. Lemke, Psychiater, Geneeskundig Lid Raad van Bestuur GGNet
Dhr. Drs. M. Milo, MBA, Psycholoog, mede initiatiefnemer De Nieuwe GGZ, partner E-hulp digitale transformatie
Mw. Prof. Dr. A. van Minnen, Klinisch psycholoog/ psychotherapeut, Hoogleraar Angstregulatie en Behandeling Angststoornissen Universiteit Nijmegen Mw. Drs. L.C.N. Nicolai, Psycholoog, Voorzitter Landelijke Vereniging Praktijkondersteuners Huisartsen (POH) GGZ
Mw. Dr. N.J. Nicolai, Psychiater/ Psychotherapeut/ Psychoanalyticus, zelfstandig gevestigd, auteur en redacteur van ’ Psychotherapie na seksueel misbruik’ (2008) Dhr. Dr. E. Nijenhuis, Psycholoog / psychotherapeut, Onderzoeker Psychotraumatology Institute Europe
Dhr. Prof. Dr. J. van Os, Psychiater, Hoogleraar Psychiatrie Universiteit Maastricht, lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Mw. Dr. E. Van der Putte, Kinderarts Sociale pediatrie UMCU, Voorzitter Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling
Dhr. Drs. B. Rensen, Jeugdarts, deskundige kindermishandeling, Bestuurslid St. Voorkoming van Kindermishandeling (VKM)
Dhr. R. Richter, Voorzitter Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen (SKIP)
Dhr. Dr. E. de Soir, Klinisch psycholoog / psychotherapeut, Koninklijk Instituut voor Defensie, Associate Professor Royal Military Academy België
Dhr. Prof. Dr. J. Swinkels, Psychiater, Emeritus Hoogleraar Clinical Guidelines in Health Care, Universiteit van Amsterdam
Dhr. Drs. W. Teer, Psychiater, Lid Raad van Bestuur GGZ Friesland
Mw. Drs. L. Terpstra, Voorzitter Raad van Bestuur Fier, expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties Mw. Drs. B. van der Vleugel, Klinisch Psycholoog FACT Team GGZ Noord Holland Noord, Onderzoeker TTIP
Dhr. Prof. Dr. J. Walburg, Klinisch psycholoog, Bijzonder Hoogleraar Positive Psychology, Universiteit Twente

Referenties
1. De Groene Amsterdammer (2016) Waarom in de GGZ mensen met de grootste problemen het minst worden geholpen. De Trauma paradox.
2. Gezondheidsraad (2011). Behandeling na Kindermishandeling, DenHaag: Gezondheidsraad.
3. Rensen (2015), Brief aan de Tweede Kamer, Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT), Amstelveen.

September 2016, Mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT en STRAKX

Comments are closed.