Nieuws van CELEVT!

Met ingang van februari 2020 is het Register ‘Zoek VCT-behandelaar’ geopend

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]
Het Register 'Zoek VCT-behandelaar' is een register voor professionals die werken met volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering [VCT] en die als gevolg daarvan complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Deze problematiek gaat vaak samen met andere psychische stoornissen en vraagt om langdurige Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] door gespecialiseerde behandelaren [die bij voorkeur samenwerken in gespecialiseerde multidisciplinaire teams].

Gekwalificeerde behandelaren: VCT-Expert Level-1 en VCT-Master

Behandelaren die zijn ingeschreven in het register hebben bij de Trauma Academie de opleiding VCT-Expert Level-1 [Postacademische] of de opleiding VCT-Master [PostMaster|HBO] succesvol afgerond of zijn daarvoor in opleiding. [linkhome page trauma academie. Zij zijn opgeleid in de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT].

Registratie met basisberoep

Inschrijving in het Register is gecombineerd met het basisberoep van de ingeschrevene. Bijvoorbeeld ‘Psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog – en VCT-Expert level-1’ ‘Basis-Psycholoog, Arts, Maatschappelijk werker, Agoog, Vaktherapeut, Haptotherapeut e.a.- en VCT-Master’.

Herkennen met praktijkbanner

Bij het register geregistreerde behandelaren zijn te herkennen aan de banner die bij uitgifte van het Trauma Academie-diploma aan de behandelaar is toegekend.

Professionalisering en kwaliteit

De start van het Register is een mijlpaal in de professionalisering van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] voor vroeg getraumatiseerde volwassenen. Het helpt cliënten, verwijzers en verzekeraars om professionals te herkennen die op een met de Trauma Academie gehanteerd kennisniveau zijn opgeleid. Deze professionals kunnen zowel vrijgevestigd werkzaam zijn of werken binnen een instelling of organisatie. Het Register biedt ingeschreven professionals ook de gelegenheid om zich verder te bekwamen, samen te werken, intervisie te doen en om initiatieven te ontplooien om het vakgebied verder te ontwikkelen. Lees rechts meer hierover.

Bijdragen aan oplossen wachtlijstproblematiek GGZ

Zowel de opleidingen van de Trauma Academie als het Register zullen in toenemende mate bijdragen aan het oplossen van de wachtlijstproblematiek voor vroeg getraumatiseerde GGZ-cliënten die behandeling zoeken. In 2019 kwam na landelijk onderzoek een belangrijk rapport uit, het Eindrapport ‘Specifieke cliënten groepen bij de aanpak wachttijden’ waarin knelpunten in capaciteit, kwaliteit en kennis in de behandeling van de traumagerelateerde psychische problematiek na VCT werden benoemd. Lees hier het rapport.

Welkom

Welkom bij het CELEVT Register ‘Zoek VCT-behandelaar’

Voorwaarde voor Registratie
Om geregistreerd te worden in het Register moet de opleiding tot VCT-Expert Level 1 of VCT-Master aan de Trauma Academie met goed zijn gevolgd en afgerond, of is men hiervoor in opleiding [zie Homepage Trauma Academie] . Een registratieperiode voor de opgeleide VCT-Expert of voor VCT-Master met diploma duurt steeds 5 jaar. Als in de eerste registratieperiode niet voldaan wordt aan de eisen voor registratie, dan wordt de geregistreerde uitgeschreven uit het Register.

Aansluiting bij beroepsvereniging met tuchtrecht en VOG
Gedurende de hele registratieperiode is het verplicht om lid te zijn van een door CELEVT erkende beroepsvereniging met tuchtrecht. Ook wordt gevraag een Verklaring Omtrent Gedrag [VOG] aan te leveren.

Kosten voor registratie
Aan de eerste registratie tijdens of na het afronden van de opleiding zijn geen kosten verbonden. De jaarlijkse registratiebijdrage na het eerste inschrijvingsjaar voor VCT-Expert Level 1 en voor VCT-Master, is vastgesteld op € 100,- per kalenderjaar, ongeacht het moment van inschrijven. Dit is inclusief updaten van de inschrijfgegevens, service bij het vinden van een bij CELEVT aangesloten supervisor, advies bij de organisatie van intervisie en de jaarlijkse bijeenkomst van het Consortium Behandelinnovatie.

CELEVT Consortium Behandelinnovatie
Professionals die in het Register geregistreerd zijn, nemen deel aan het Consortium Behandelinnovatie. Dit is een voorwaarde voor herregistratie. Zij delen kennis en ervaring, kunnen initiatieven ontplooien om tot behandelinnovatie, onderzoek, publicaties e.a. te komen. Het Consortium komt eenmaal per jaar bijeen voorafgaand aan de diploma-uitreiking. Daarnaast kan het consortium vaker per jaar bij elkaar geroepen worden als er initiatieven of vakinhoudelijke ontwikkelingen te bespreken zijn. Leden kiezen uit hun middel een voorzitter en secretaris.

Intervisiegroepen
Professionals die in het Register geregistreerd zijn nemen deel aan intervisiebijeenkomsten. Dit is een voorwaarde bij herregistratie. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal drie en maximaal acht leden. De intervisiegroep werkt volgens de voorwaarden en structuur van CELEVT. De intervisiegroepen werken ook als intercollegiale supportgroep, ook buiten de bijeenkomsten kunnen zij elkaar ondersteunen en adviseren. De intervisiegroep komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. Kosten zijn voor de deelnemers.


Supervisie
Een supervisietraject van minimaal 12 uur bij een door CELEVT erkende supervisor is een verplicht onderdeel in de eerste registratiefase [5 jaar]. Geregistreerde professionals kunnen zelf een supervisor zoeken of gebruik maken van de supervisors die bij CELEVT zijn aangesloten. Kosten zijn voor de geregistreerde. Leertherapie voor GZ-psychologen en PostMaster|HBO opgeleide professionals Voor Gz-psychologen en PostMaster| HBO opgeleide professionals geldt dat een leertherapie van minimaal 10 uur gevolgd moet worden. In de leertherapie wordt gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. Het eigene van leertherapie is dat men dit volgt binnen de beroepsgroep. Of dit ook de eigen specialisatie betreft is de keuze van de professional en de leertherapeut. Kosten zijn voor de geregistreerde.

Werkervaring
Om geregistreerd te blijven moeten professionals minimaal met een gemiddelde van 8 uur per week werkzaam zijn met volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering [VCT] die als gevolg daarvan complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Voor vrijgevestigde behandelaren is dit gemiddeld 6 uur per week effectieve contacttijd.

Opleiding VCT-Expert Level-2
Voor de ingeschreven op niveau VCT-Expert Level 1 geldt dat zij binnen vijf jaar na inschrijving ook de opleidingsmodules VCT-Expert Level 2 moeten volgen [start naar verwachting 2022]. Deze registratie-eis wordt nog nader ontwikkeld.

Herkennen met praktijkbanner
Bij het register geregistreerde behandelaren zijn te herkennen aan de banner die bij uitgifte van het Trauma Academie-diploma aan de behandelaar is toegekend.


In ontwikkeling
Het Register is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat de inschrijfvoorwaarden in de komende jaren nog verder worden aangescherpt. De input daarvan zal ook komen uit de ervaringen met het register en de wensen van ingeschreven.