parallax background

De STRAKX Module Multidisciplinaire Integrale Traumadiagnostiek (MIT) is uit!

oktober 9, 2016
blogs_celevt_10
Samen keuzes maken
oktober 8, 2016
blogs_celevt-8
Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT)
oktober 10, 2016

NIEUW! De STRAKX Module Multidisciplinaire Integrale Traumadiagnostiek (MIT) is uit! Wees de eerste om hem toe te passen.

Volgens grootschalige epidemiologische onderzoeken heeft circa 50-70% van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een achtergrond van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Bij hen is vaak sprake van verschillende psychische stoornissen. Naast Posttraumatische StressStoornis (PTSS) en Dissociatieve Stoornissen is er ook vaak complexe psychiatrische co-morbiditeit zoals depressie, persoonlijkheidsproblematiek, angststoornissen, psychoses, verslavingen. Tegelijkertijd zijn er veelal ook lichamelijke en maatschappelijke problemen. Bij de traumadiagnostiek moet daarom, naast de psychische problematiek, altijd gekeken worden naar de algemene gezondheid en maatschappelijk functioneren van de cliënt in combinatie met zijn/haar levensgeschiedenis.

Het is aanbevolen om naast de diagnostische gesprekken en observaties altijd (semi) gestructureerde interviews en zelfrapportagelijsten als ondersteuning respectievelijk verificatie van de klinische indrukken te gebruiken, om zo de kans te verkleinen dat bepaalde aspecten worden gemist.

CELEVT bracht de samen met wetenschappers, ervaringsdeskundigen en behandelaren ontwikkelde evidencebased en state-of-the-art diagnostiekmethodiek uit, de STRAKX module screening en diagnostiek en evaluatiediagnostiek op (Complexe) Post Traumatische Stress Stoornis, Dissociatieve Stoornissen en co-morbiditeit bij volwassenen met – een vermoeden van – een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering’.

De STRAKX module is de basis van de STRAKX methodiek voor Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT). De bedoeling is de systematische screening en diagnostiek in Nederland te bevorderen en (verder) te standaardiseren in de dagelijkse behandelpraktijk. Wij willen hiermee volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering verzekeren van gekwalificeerde traumadiagnostiek in Nederland, die gebaseerd is op actuele kennis en het beste wetenschappelijk bewijs.

Integraal diagnostisch model
De diagnostiek volgt een integraal diagnostisch model, waarin, naast de psychische problematiek, gekeken wordt naar de algemene gezondheid, het sociaal welbevinden en de zorgbehoefte in combinatie met de levensgeschiedenis. De diagnostiek is niet alleen gericht op de psychische klachten, symptomen en stoornissen en co-morbiditeit, er is ook aandacht voor potentieel traumatiserende gebeurtenissen in de kinderjaren en voor de levensgeschiedenis. Daarnaast zijn ook meegenomen de medische problematiek en de sociale aspecten, die veelal integraal onderdeel uitmaken van psychische problematiek na Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Uiteindelijk moet de diagnostiek uitmonden in een behandeling die bijdraagt aan herstel op meerdere levensgebieden: symptomatisch (psychisch en somatisch), persoonlijk en maatschappelijk.

Getrapte diagnostiek
De screening en diagnostiek is ingericht volgens het model van de getrapte diagnostiek. Dit model biedt een efficiënte en effectieve mogelijkheid om het diagnostisch onderzoek zo in te richten, dat de meest laagdrempelige diagnostiek eerst en de meer complexe diagnostiek later wordt gedaan. Het biedt ook de mogelijkheid voor een vroege screening en signalering, een gerichte verwijzing en een doelmatige inrichting van de voordeur voor de GGZ. Verder biedt het model mogelijkheden voor het scherper onderscheiden van de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ, waarbij dit model ruimte geeft voor differentiatie in disciplines, evenals ruimte voor zelfmanagement door cliënten. Evaluatiediagnostiek tot slot is een structureel onderdeel van getrapte diagnostiek en dient ertoe om het effect van de behandeling te meten en te evalueren.

Toegangsdiagnostiek
De screening is laagdrempelig en kan zowel in de eerste als tweede lijn worden toegepast, m.a.w. in de (huis) artsenpraktijk, de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De toegangsdiagnostiek is vooral exclusiediagnostiek. Het karakter is per definitie grofmazig.

Psychodiagnostisch onderzoek
De gespecialiseerde traumadiagnostiek kan worden uitgevoerd in de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Het psychodiagnostisch onderzoek leidt cliënt en behandelaar / diagnosticus door het proces van diagnostiek, om te komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie.

Behandeldiagnostiek
De behandeldiagnostiek moet leiden tot een behandelindicatie die is toegesneden op de persoonlijke en specifieke symptomen en klachten en andere cliënt-specifieke factoren, zoals zorgbehoefte, kwaliteit van leven en therapeut-variabelen (zoals de therapeutische samenwerking die tegelijkertijd een unieke mix is van zorgbehoeften en herstel van activiteiten op diverse levensterreinen).

Evaluatiediagnostiek
De evaluatiediagnostiek behelst het meten van het beloop van de klachten en symptomen tijdens het behandeltraject, en beantwoordt de vraag in welke mate de behandeldoelen gerealiseerd zijn.

Competenties
De diagnostiek kan gedaan worden door BIG geregistreerde GGZ- verpleegkundigen, psychiaters, (gz)-psychologen, klinische psychologen, psychotherapeuten. De eindverantwoordelijkheid moet liggen bij een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. Ongeacht de discipline geldt dat de diagnostiek gedaan kan worden door een professional die opgeleid is in de diagnostiek van (complexe) PTSS en de verschillende Dissociatieve Stoornissen in relatie tot Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering bij volwassenen, inclusief co-morbiditeit, de verschillende diagnostische methoden en screenings- en diagnostische instrumenten, de interpretatie daarvan en de mogelijkheden voor behandeling.

Opleiden
Bij de Trauma Academie (link naar Trauma Academie) kunnen opleidingen in de diagnostiek gevolgd worden, waarvan toegangsdiagnostiek, psychodiagnostisch onderzoek, differentiaal diagnostiek, behandeldiagnostiek en evaluatiediagnostiek onderdelen zijn. De Trauma Academie is voor professionals.

STRAKX Module Screening, Diagnostiek en Evaluatiediagnostiek opvragen
De STRAKX module screening en diagnostiek en evaluatiediagnostiek op (Complexe) Post Traumatische Stress Stoornis, Dissociatieve Stoornissen en co-morbiditeit bij volwassenen met – een vermoeden van – een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering; Amstelveen Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT); Rensen (2016), kan onder bepaalde voorwaarden hier LINK NAAR CONTACTFORMULIER STRAKX opgevraagd worden.

Meer zien
In de inspirerende TEDX lezing ‘Treating the core problems of childhood trauma’ laat Liz Mullinar zien waarom je in de GGZ en (huis) artsenpraktijk altijd attent moet zijn op psychische problematiek en een achtergrond van jeugdtrauma’s https://www.youtube.com/watch?v=svX3fEdVTLQ

Referenties
Rensen (2016) STRAKX module screening en diagnostiek en evaluatiediagnostiek op (Complexe) Post Traumatische Stress Stoornis, Dissociatieve Stoornissen en co-morbiditeit bij volwassenen met – een vermoeden van – een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering; Amstelveen Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT).

November 2016, G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT en STRAKX

Comments are closed.