De behandeling van cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen; Een praktische integratieve benadering

Introductie
Aan de hand van de trauma-gegenereerde theorie van de structurele dissociatie leert u de eerste principes van het werken met dissociatieve delen van de persoonlijkheid in de eerste behandelfase. U leert hoe, wanneer en op welke wijze er, in de eerste behandelfase contact kan worden gemaakt met delen van de persoonlijkheid en hoe de cliënt en therapeut kunnen samenwerken om de integratieve vermogens van de cliënt te vergroten. U leert ook hoe posttraumatische en dissociatieve klachten en symptomen te verminderen en hoe met de cliënt een ‘Stabilisatieprofiel’ op te stellen.
U leert de indicaties en contra-indicaties voor traumabehandeling kennen en de eerste beginselen hoe binnen de fasegerichte behandeling te werken aan de integratie van traumatische ervaringen. Aan bod komt de voorbereiding op de integratie van traumatische herinneringen, het bevorderen van de samenwerking tussen dissociatieve delen en hoe gebruik te maken van imaginatietechnieken ten behoeve van containment. U maakt kennis met de diverse variaties in de traumaverwerking waaronder geleide realisatie en synthese en de mogelijkheden van onder andere EMDR. U leert ook om te gaan met de rouwreacties die optreden en hoe om te gaan met fobieën voor een gewoon leven, waaronder de angst voor verandering en voor intimiteit. Tenslotte krijgt u handreikingen voor de afronding van deze doorgaans langdurige behandelingen.

Onderwerpen
Dag 1 [Dr. Erik de Soir]
• De theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid; introductie.
• Doelstellingen van Fase 1 voor cliënten met een complexe Dissociatieve Stoornis en ‘Stabilisatieprofiel’ (schriftelijk instrument) met werkpunten voor de cliënt.
• Contact maken met delen van de persoonlijkheid (ANPs en EPs) en het vergroten van de integratieve vermogens van de cliënt.
• Verminderen van posttraumatische en dissociatieve klachten en symptomen:
o Controlemethoden voor triggering waaronder zelfhypnose, meditatie en beeldcontrole.
o Cognitief gedragstherapeutische technieken voor stabilisatie en symptoomreductie bij cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen.
o Emotieregulatie-technieken, ontspanningstechnieken en mindfulness.
Dag 2 en 3 [Prof. Dr. Onno van der Hart met een bijdrage van Stefanie Terpstra MSc]
• De theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid en de fasegerichte behandeling.
• De trauma-gegenereerde dissociatie van de persoonlijkheid in twee prototypen van delen van de persoonlijkheid: ogenschijnlijk normale delen van de persoonlijkheid (ANPs) en emotionele delen van de persoonlijkheid (EPs).
• De aard van traumatische herinneringen, als tegengesteld aan narratieve, autobiografische herinneringen.
• Het doel van de integratie van traumatische herinneringen en het onderscheid van twee niveaus van integratie: synthese en realisatie (met de componenten personificatie en presentificatie).
• De voorbereiding op de integratie van traumatische herinneringen binnen fasegerichte behandeling, met daarbij het bevorderen van de nodige samenwerking tussen dissociatieve delen en het gebruik van imaginatietechnieken ten behoeve van containment.
• De procedure van de integratie van traumatische herinneringen zelf en diverse variaties hierin.
• Clientervaringen in de behandeling van traumatische herinneringen, voorbereiding, samenwerking therapeut en client en nazorg.
• Het bevorderen van veiligheid voor, tijdens en na de zittingen, het nagaan welk percentage van de betreffende traumatische herinnering al gedeeld is en het imaginair “opbergen” van hetgeen een volgende keer aan bod moet komen.
Dag 4 Drs. Renate Geuzinge
• Persoonlijkheids(re)integratie en rehabilitatie bij cliënten met complexe dissociatieve stoornissen in de derde behandelfase.
• Rouwreacties als noodzakelijk onderdeel van het doorgaande integratieve proces, waarin toenemende realisatie van hetgeen hun is aangedaan en de gevolgen daarvan voor de rest van hun leven een hoofdrol spelen.
• Fobieën voor aspecten van een gewoon leven waarmee cliënten in de derde behandelfase geconfronteerd kunnen worden en de manieren waarop deze overwonnen kunnen worden.
• Secundaire traumatisering, teamsamenwerking, zelfzorg, supervisie, inclusief paralelprocessen. v • ½ supervisiedag voor inbreng materiaal door cursisten met betrekking tot hun ervaringen in het werken met cliënten met een [vermoeden van] complexe Dissociatieve Stoornissen.


Leerdoelen
Dag 1:
• Kennis van de theorie van de structurele organisatie en over de doelstellingen van Fase 1 voor cliënten met een complexe Dissociatieve Stoornis.
• Het kunnen toepassen van behandelfasering en het gebruik van ‘Stabilisatieprofiel’ (schriftelijk instrument) met werkpunten voor de cliënt.
• Kennis van methoden voor het overwinnen van de fobie voor innerlijke ervaringen en het ontwikkelen van een innerlijk gevoel van veiligheid.
• Basiskennis voor het contact maken met delen van de persoonlijkheid (ANPs en EPs) en het vergroten van de integratieve vermogens van de cliënt.
• Kunnen toepassen van methoden voor het verminderen van posttraumatische en dissociatieve klachten en symptomen:
o Controlemethoden voor triggering waaronder zelfhypnose, meditatie en beeldcontrole.
o Cognitief gedragstherapeutische technieken voor het omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag.
o Emotieregulatietechnieken, ontspanningstechnieken en mindfulness.
Dag 2 en 3:
• Kennis over de aard van trauma-gegenereerde dissociatie en de aard van traumatische herinneren bij cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen.
• Kennis van (contra-) indicaties, de noodzakelijk voorbereidingen voor de behandeling van traumatische herinneringen, inclusief toegenomen samenwerking tussen dissociatieve delen en de toepassing van op imaginatie gebaseerde technieken voor “containment”.
• Basiskennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de integratie van traumatische herinneringen bij cliënten met complexe dissociatieve stoornissen in het kader van fasegerichte traumabehandeling;
• De deelnemer heeft zicht op de verschillende paden naar eenwording en de manieren waarop deze kan plaatsvinden en in de oorzaken van het “falen” van de eenwording en heeft basiskennis van wat daaraan gedaan kan worden.
Dag 4
• Kennis van rouwreacties als noodzakelijk onderdeel van het doorgaande integratieve proces en deze kunnen hanteren.
• Kennis van fobieën voor aspecten van een gewoon leven waarmee cliënten in de derde behandelfase geconfronteerd kunnen worden en de manieren waarop deze overwonnen kunnen worden.
• Kennis van secundaire traumatisering, zelfzorg, supervisie en teamsamenwerking, inclusief paralelprocessen en deze kunnen integreren in de dagelijkse behandelpraktijk.
• Inbrengen, bespreken en reflecteren op eigen behandel casuïstiek met betrekking tot hun ervaringen in het werken met cliënten met een [vermoeden van] complexe Dissociatieve Stoornissen.


Literatuur
Van der Hart, O., Nijenhuis E., Steele, K. (2010). Het belaagde zelf: Structurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering. Amsterdam: Boom (aan te schaffen).
Steele, K., Boon, S., & Van der Hart, O. (2018). Behandeling van trauma-gerelateerde dissociatie: Een praktische integratieve benadering. Eeserveen: Uitgeverij Mens! (Aan te schaffen)
Voorafgaand aan de cursus krijgen cursisten een indicatie welke hoofdstukken uit deze boeken te lezen.


Docenten
Prof. Dr. Onno van der Hart is psycholoog/psychotherapeut in ruste, Amstelveen, en emeritus-hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering, Universiteit Utrecht. Hij is president geweest van de International Society for Traumatic Stress Studies. Door de International Society for the Study of Trauma and Dissociation heeft hij voor zijn werk verschillende malen een Award gekregen. Met Suzette Boon en Kathy Steele is hij co-auteur van de volgende boeken: Behandeling van trauma-gerelateerde dissociatie: Een praktische integratieve benadering. (2018); en Omgaan met trauma gerelateerde dissociatie: Vaardigheidstraining voor patiënten en hun therapeuten (2012); Met Ellert Nijenhuis en Kathy Steele schreef hij, Het belaagde zelf: Structurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering (2010). Voor zijn werk ontving hij verschillende onderscheidingen waaronder de Lifetime Achievement Award van de International Society fort he Study of Trauma and Dissociation.

Dr. Erik De Soir is klinische psycholoog, psychotherapeut, systeem- en gezins- en relatietherapeut en psychotraumatoloog. Hij is in de zelfstandige praktijk werkzaam met vroeg getraumatiseerde cliënten. Erik is doctor in de psychologie en doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Als psychotherapeut specialiseerde hij zich in de opvang en begeleiding bij acute grote rampen en de behandeling van cliënten met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Hij heeft eveneens verschillende opleidingen over psychotraumatologie en victimologie Enkele jaren geleden ontwikkelde hij een behandelmodel ontwikkeld waarin hij de fase gerichte behandeling gebaseerd empirische theorieën heeft gecombineerd met complementaire behandelwijzen. Hij is gepromoveerd in de Psychologie en in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Hij is in België en Frankrijk en ook in Nederland een veelgevraagd spreker en gastdocent en heeft een verscheidenheid aan publicaties op zijn naam staan.

Drs. Renate Geuzinge is BIG geregistreerd gz-psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze is supervisor en opleider voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en werkte jarenlang bij Top Referent Traumacentrum (TRTC) van GGZ Drenthe. Ze is ook oprichter en docent van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB), promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek en redacteur voor het Tijdschrift voor Experiëntiële Psychotherapie (tPeP). Verschillende publicaties zijn genoemd op haar LinkedIn-profiel.

Stefanie Terpstra MSc is bioloog, life coach en voorzitter van de patiëntenvereniging Caleidoscoop voor mensen met een Dissociatieve Stoornis. Als ervaringsdeskundige is zij betrokken bij de Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen en de Zorgstandaard Trauma- en stressor gerelateerde stoornissen van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/. Ze is daarnaast als ervaringsdeskundige kerngroeplid van de Sichting Revief voor lotgenoten van seksueel misbruik en Lid Raad van Toezicht Ixta Noa, experts in ervaringsdeskundigheid.

Werkwijze
Plenaire inleiding docent. Presentatie casuïstiek, rollenspel, in subgroepen en plenair.

Toets
Het door de deelnemers invullen van een quiz met toegespitste multiple choice vragen. Invulling vindt plaats per onderdeel in de loop van de dag. De deelnemer heeft in voldoende mate casuïstiek ingebracht. Actieve deelname supervisiedag.

Data
27 oktober 2020, 9.30 – 17.00
28 oktober 2020, 9.30 – 17.00
11 november 2020, 9.30 – 17.00
12 november 2020, 9.30 – 17.00

Doelgroep
Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en zij die in opleiding zijn voor deze registraties. Basis-psychologen, HBO|Academisch opgeleide ggz-verpleegkundigen/ specialisten, vaktherapeuten, systeemtherapeuten, ggz-agogen, haptotherapeuten en andere HBO of academisch opgeleide professionals en complementaire behandelaren [de laatste groepen na toelating, neem hiervoor contact op met m.rensen@celevt.nl]


Kosten per deelnemer en inschrijven
De kosten bedragen 880,00 euro inclusief btw per persoon voor de vierdaagse cursus. Indien de gehele Postacademische of PostMaster|HBO Nascholing over meerdere jaren gevolgd wordt, bedragen de kosten 4000 euro inclusief BTW. Indien de gehele nascholing in 1 jaar in 2019 gevolgd wordt bedragen de kosten 3800 euro. Voor de PostMaster|HBO geldt 200 euro [extra] korting in verband met uitvallen van 1 cursusdag= 3600 euro inclusief btw. Voorwaarde is inschrijving en betaling vooraf voor het gehele cursusjaar 2019.
Inclusief accreditatie digitale literatuur, lunch en kleine borrel, ex boek(en)
U Kunt zich hier inschrijven

Accreditatie FGzP, VEN, VCGT, NIP. Voorts afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers. Mocht de door u gewenste accreditatie er niet bijstaan neem dan contact op met m.rensen@celevt.nl.

Certificaat De cursist wordt verwacht 90% van de cursus aanwezig te zijn om voor een certificaat in aanmerking te komen.

Locatie Gebouw NEST
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen

Intervisie Bij voldoende belangstelling kunt u na het afronden van de cursus deelnemen aan een intervisiegroep.

Annuleren Annuleren kan alleen schriftelijk tot 3 weken voor de start van de cursus. Hieraan zijn 25 euro administratiekosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.

Uitstel of afstel Als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld. Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Reservelijst Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken. Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.Informatie
CELEVT Trauma Academie, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39