Basiscursus Integraal signaleren, gevalideerde screening en eerste stabilisatiebegeleiding

Basiscursus Integraal signaleren, gevalideerde screening en eerste stabilisatiebegeleidingWaarom?
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) waaronder emotionele verwaarlozing en mishandeling, fysieke verwaarlozing en mishandeling en seksueel misbruik, is een van de meest basale, langdurige oorzaken voor psychische problemen, lichamelijke ziekten en maatschappelijke problematiek . Volwassenen met ervaringen van aanhoudende en ernstige traumatisering in de kinderjaren, maken ongeveer driemaal zoveel gebruik van de huisarts, psycholoog, psychiater, fysiotherapeut, bedrijfsarts, maatschappelijk werk dan gemiddeld.

Verhulde presentatie
Wanneer in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen zich melden voor behandeling geven ze vaak blijk van een ‘verhulde’ presentatie. Ze vragen hulp vanwege een groot aantal symptomen waaronder ze lijden. De hulpvraag kan rechtstreeks betrekking hebben op de hieraan gerelateerde trauma-gerelateerde psychische klachten maar ook, in eerste instantie, met andere samenhangende psychische problemen en co-morbide problematiek die op de voorgrond staat. Van de patiënten in de eerste lijn die ooit een trauma hadden meegemaakt bleek dat 80 % meer dan 1 trauma had meegemaakt en 50% meer dan vier . Onderzoek wijst voorts uit dat 50-70% van de cliënten in de GGZ een achtergrond heeft van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering op een totaal van 764.183 GGZ-cliënten [Trimbos Instituut, 2007] .

Onderwerpen
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) [dag 1]
• Wat is Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en welke vormen zijn er, wat is het verschil tussen eenmalig trauma en meer complexe vormen van traumatisering.
• Wat is de relatie tussen ernstige en aanhoudende traumatisering in de kinderjaren en latere psychische, fysieke en maatschappelijke problematiek.
• Hoe zit het met de ontwikkeling van de persoonlijkheid bij (jonge) kinderen, vroege traumatisering de intensiteit, duur en herhaling, traumatische gehechtheidsrelaties en neuro- bio/fysiologische ontwikkeling.
• Wat is de relatie tussen ernstige en aanhoudende traumatisering in de kinderjaren en (latere) hechtingsproblemen.
• Hoe kan ik als professional vragen naar vroege traumatische jeugdervaringen en naar belastende en beschermende factoren [ACE Study, ACE Test, Resilience test];
• Hoe is het voor een kind en jongere om ernstig en aanhoudend getraumatiseerde te worden en hoe gaat iemand om met de gevolgen als adolescent en latere volwassene.

Wat kunnen mensen in de omgeving doen?
Vroeg signaleren en screenen [dag 1 en 2]
• Wat is een Complexe Posttraumatische Stress Stoornis, wat is dissociatie en wat zijn Dissociatieve Stoornissen, hoe uit zich dat, hoe te herkennen en hoe zit het met comorbiditeit.
• Hoe en met welke vragenlijsten kan ik een eerste screening op symptomen van posttraumatische stress en dissociatie doen [TSQ en SDQ5].
• Welke vragen kan ik stellen om naar vroege traumatische ervaringen te vragen.
• Wat zijn de uitgangspunten van gespecialiseerde traumadiagnostiek en de fasegerichte behandeling inclusief de mogelijke behandelmethoden voor stabilisatie, traumaverwerking en Re-Integratie zoals stabilisatiemethoden, EMDR, Imaginair Exposure en cognitief gedragstherapeutische en psychodynamische behandelmethoden en lichaamsgerichte therapie.
Eerste stabilisatie begeleiding [dag 2 en 3]
• Hoe ga je als professional om met mensen die aan jeugdtrauma’s gerelateerde symptomen en klachten laten zien en die mogelijk in de kinderjaren slachtoffer zijn geweest van ernstige en aanhoudende vroegkinderlijke traumatisering.
• Hoe kan ik praktisch handelen in de eerste stabilisatiestappen zoals het omgaan met triggers en stressoren in het dagelijks leven vanuit cognitief gedragstherapeutisch perspectief.
• Eerste hulp bij herbelevingen, posttraumatische stress, dissociatie of andere emotionele ontregeling bij iemand waar je als professioneel mee te maken krijgt.
• Hoe kan ik de cliënt leren omgaan met crisissituaties en zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag.
• Hoe zorg je voor je zelf als professional wanneer je getuige bent van de gevolgen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en hoe kan ik er met collega’s goed over praten en overleggen.
• Wat zijn de principes van positieve gezondheid, veerkracht en empowerment en hoe kan ik cliënten bijstaan in het werken aan herstel.
• Wat zijn de uitgangspunten van gespecialiseerde traumadiagnostiek en de fasegerichte behandeling inclusief de mogelijke behandelmethoden voor stabilisatie, traumaverwerking en Re-Integratie zoals stabilisatiemethoden, EMDR, Imaginair Exposure en cognitief gedragstherapeutische en psychodynamische behandelmethoden.
• Hoe kan ik naast klachten en symptomen ook gebruik maken van de uitgangspunten van positieve psychologie en de focus richten op potentieel, sterktes en krachten, veerkracht en mogelijkheden op weg naar herstel.
• Hoe te handelen bij – (een vermoeden van) suïcidaliteit, crisis en zelfbeschadigend gedrag.
• Eerste stabilisatiebegeleiding zoals het omgaan met triggers en stressoren in het dagelijks leven en het aandragen van technieken om hiermee om te gaan.
• Eigen reacties op posttraumatische symptomen en klachten en de confrontatie met traumatische herinneringen of angst voor decompensatie.


Leerdoelen
• Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering in relatie tot latere psychische, fysieke en maatschappelijke problematiek kunnen herkennen.
• Kennis hebben van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering in relatie tot ontwikkelingspsychologie, neurofysiologische ontwikkeling en de invloed van traumatiseringscontext op uitingsvorm van posttraumatische problematiek.
• Kennis hebben van type II trauma en trauma-gerelateerde symptomen en klachten van PTSS, dissociatie en co-morbiditeit in relatie tot Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.
• Kennis hebben van en kunnen uitvoeren van screeningmethoden met gevalideerde vragenlijsten om de eerste screening te doen en vervolgdiagnostiek in te zetten of te verwijzen.
• Basiskennis van gespecialiseerde traumadiagnostiek en de fasen van de fasegerichte behandeling inclusief mogelijke behandelmethoden voor de verschillende fasen.
• Inzicht en vaardigheden in en het werken naar herstel vanuit zelfregie, empowerment veerkracht en zelfredzaamheid.
• Inzicht en vaardigheden in de eerste stabilisatiebegeleiding, het omgaan met triggers, zelfbeschadiging crisis en suïcidaal gedrag.


Literatuur voor cursisten
Baljon, M.; Geuzinge, R.;Echo’s van trauma; Boom 2017. Cursisten ontvangen voor aanvang van de cursus een overzicht van welke hoofdstukken gelezen moeten worden. Materiaal over de ACE Study wordt tevoren digitaal toegezonden.

Docenten
Drs. Renate Geuzinge is BIG geregistreerd gz-psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze is supervisor en opleider voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en op dit moment behandelregulator (a.i.) van de dagbehandeling voor vroeg in de jeugd getraumatiseerde mannen bij Top Referent Traumacentrum (TRTC) van GGZ Drenthe. Ze is tevens oprichter en docent van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB), promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek en redacteur voor het Tijdschrift voor Experiëntiële Psychotherapie (tPeP). Verschillende publicaties zijn genoemd op haar LinkedIn- profiel.
Drs. Martijne Rensen, is sociale wetenschapper, verandermanager en organisatie adviseur en werkte 20 jaar als interim-manager in de Non-profit sector en gezondheidszorg. Zij is directeur van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) en oprichter en directeur van STRAKX Traumacentra. Zij ontwierp het model van de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) voor de behandeling van volwassenen met trauma-gerelateerde psychische problematiek en een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.

Informatie
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39

Data 3 dagen [bij sprokkelroute 2 dagen]
5 maart 2020 9.30 – 17.00
6 maart 2020 9.30 – 17.00
13 maart 2020 9.30 – 17.00


Zaal open vanaf 9.00 uur. Kleine borrel na afloop.


Doelgroep
Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
(BIG-geregistreerde) psychiaters, psychologen, artsen in Opleiding, verpleegkundigen/ specialisten, vaktherapeuten, systeemtherapeuten, GGZ -Agogen, POH-GGZ , managers, onderzoekers en zij die hiervoor in opleiding zijn en andere belangstellenden.
Professionals Somatische zorg en maatschappelijke dienstverlening
(huis en bedrijfs-) artsen, medisch specialisten, tandartsen, fysiotherapeuten, haptonomen, haptotherapeuten, juristen en advokaten, politieagenten, beleidsmakers, coaches, maatschappelijk werkers, beoefenaren van de complementaire geneeswijzen, geestelijk verzorgers en andere professionals.

Werkwijze
Kennisoverdracht in mini-colleges; beschrijvingen van casussen en videopresentaties door de docent en in beperkte mate spontane inbreng van casuïstiek door de cursisten om de kennis te kunnen integreren met de praktijk.

Toets
Elk onderwerp wordt afgesloten met een toegespitste meerkeuze vraag zodat direct kan worden getoetst of het leerdoel m.b.t. het onderwerp is bereikt.

Certificaat
De cursist wordt verwacht 90% van de cursus aanwezig te zijn om voor een certificaat in aanmerking te komen.

Accreditatie
Er wordt bij meerdere beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers. Deelnemers worden bijtijds ingelicht over aangevraagde accreditaties.

CELEVT Register
Na het met succes doorlopen van de cursus kunt u, indien u voldoet aan de voorwaarden waaronder ingeschreven zijn bij een erkende beroepsorganisatie of vereniging, opgenomen worden in het CELEVT register onder de vermelding van uw beroepstitel en – VCT- Basiskennis screenen en stabilisatie. De registratie is 5 jaar geldig.

Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk tot 3 weken voor de start van de cursus. Hieraan zijn 25 euro administratiekosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.

Uitstel of afstel
Als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld. Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Reservelijst
Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken. Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

Intervisie
Bij voldoende belangstelling kunt u na het afronden van de cursus deelnemen aan een intervisiegroep.
Kosten per deelnemer en inschrijven
- De kosten bedragen 660,00 euro per persoon.
- Bij de sprokkelroute 440,00 euro per persoon.
Inclusief accreditatie, digitale literatuur, lunch en kleine borrel, ex boek(en)


INSCHRIJVEN
U kunt zich hier inschrijven

INFORMATIE
CELEVT Trauma Academie, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39