Workshop 6, Drs. Simona Karbouniaris, Dr. Alie Weerman

mei 29, 2017
Workshop 7, Drs. Dirk Wepster
mei 28, 2017
Workshop 5, Prof. Dr. Onno van der Hart
mei 30, 2017

Workshop 6. Handelingsverlegenheid en schaamte; paralelle levensontwrichtende ervaringen bij professionals, hoe kan dit een plek krijgen in de traumabehandeling?

Drs. Simona Karbouniaris, sociaal wetenschapper en promovenda. Dr. Alie Weerman, psycholoog en lector GGZ & Samenleving.
Uit onderzoek komt naar voren dat ongeveer 40% van de zorgprofessionals ervaringen heeft met een vorm van ontwrichting die parallel loopt aan die van hun cliënten. Recentelijk zien we [mede door de inzet van ervaringsdeskundigen] een versnelde coming out van professionals waaronder psychologen, psychiaters en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen omtrent eigen levensontwrichtende ervaringen waaronder vroege traumatisering. Waar eerder de inzet van eigen ervaringen in een professionele rol meestal niet als zodanig geprofileerd werd en ook geen plek kreeg in opleidingen en de behandelpraktijk, is nu de opvatting dat ook behandelaren hun ervaringskennis dienen in te zetten. Een recente ontwikkeling is dat professionals in de dagelijkse behandelpraktijk intensiever gebruik willen maken van hun eigen ervaringskennis als een derde bron van kennis naast praktisch professionele en theoretisch-wetenschappelijke kennis. Soms wordt al impliciet aan professionele zelfonthulling gedaan. Echter, veel professionals zijn handelingsverlegen, voelen schaamte of voelen zich niet voldoende toegerust om eigen ervaringen in te zetten. Tevens kan de eigen professionaliteit conflicteren met kennis vanuit doorleefde ervaring.

In deze workshop gaan wij in op de volgende vragen: Hoe kunnen professionals eigen ervaringskennis identificeren en inzetten als complementaire deskundigheid? Welke persoonlijk-professionele ontwikkeling wordt doorlopen? In hoeverre wijken deze professional af van de ‘reguliere’ professionals? Op welke wijze kunnen existentiële invalshoek ondersteunend zijn als het gaat om vroege traumatisering en traumabehandeling? Er kunnen ook in beperkte mate case-consultaties van de deelnemers plaatsvinden.

Meer lezen
Mauritz, M., Goossens, P., Draijer, N. and van Achterberg, T. (2013), “Prevalence of interpersonal trauma exposure and trauma-related disorders in severe mental illness”, European Journal of Psychotraumatology, Vol. 4, available at: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621904/ [Google Scholar] [Crossref]
Meekeren, van. E. (eindred.). (2017). Zelfonthulling. Openheid van professionals in de GGZ. Amsterdam: Boom
Snijder, A., Doornbos, P., Luyendijk, L. Moolen, van der C., Mul, H. & Wolters, H. (2017). Maximale toenadering met optimale distantie: Tijdschrift Persoonsgerichte Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, 04-2017, p. 199-206
Weerman, A. (2016). Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Stigma, verslaving & existentiële transformatie. Academisch proefschrift. Delft: Eburon.

Korte bio
Drs. Simona Karbouniaris is sociaal wetenschapper en werkzaam als docentonderzoeker bij Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Zij deed onder meer divers praktijkgericht onderzoek naar kwartiermakers, ervaringsdeskundigen en professionals binnen Zorg en Welzijn. Momenteel is zij bezig met promotieonderzoek op het terrein van de ervaringsdeskundige zorgprofessional. Daarnaast is zij betrokken bij de afstudeerrichting GGZ agoog en gecertificeerd SRH-docente. Simona is voorzitter van het landelijk Hogeschool Overleg Ervaringskennis en –deskundigheid (HOED). Ook is zij ervaringsdeskundig op het gebied van complex trauma.Dr. Alie Weerman is psycholoog en lector GGZ en Samenleving aan hogeschool Windesheim in Zwolle. Het lectoraat richt zich op een betere verbinding tussen GGZ en samenleving.. Thema’s waar het lectoraat zich op richt: trauma, psychiatrie, verslaving, huiselijk geweld, vechtscheidingen. Er is specifiek aandacht voor een existentiële invalshoek, onoplosbare tragiek en omgaan met het niet-maakbare.

Alie Weerman studeerde theoretische psychologie aan de Vrije Universiteit. Zij werkte een jaar als onderzoeker op de VU en werkte vervolgens – vanwege haar eigen patiëntervaring – als ondersteuner van een Patiëntenraad in een psychiatrisch centrum. Zij deed als freelancer diverse opdrachten op het gebied van cliëntenparticipatie en maatschappelijke participatie. Vanaf 1990 werkt zij als docent (en later als onderzoeker) bij Hogeschool Windesheim. Zij heeft meer dan 30 publicaties in vakbladen op het gebied van psychiatrie en verslaving, en vijf (studie)boeken op dit gebied op haar naam staan. Zij ontwikkelde het uitstroomprofiel Ervaringsdeskundigheid binnen de opleiding Social Work. Alie is ervaringsdeskundig en zij promoveerde in 2016 cum laude op het onderwerp Ervaringsdeskundige Zorg- en Dienstverleners. Hierin verbindt zij professionele praktijkkennis en wetenschappelijke kennis met ervaringskennis. Zij geeft hierbij ook een wetenschapstheoretische onderbouwing van ervaringskennis.

Comments are closed.