De behandeling van cliënten met complexe Dissociatieve Stoornissen

Introductie
U neemt kennis van de relatie tussen vroege traumatisering, chronische stress en [onverklaarbare] lichamelijke ziekten en verschillende verklaringsmodellen. U leert over de behandeling, bejegening en behandelinterventies van cliënten met een dubbele diagnose en/of [onverklaarbare lichamelijke ziekten. U leert dit te herkennen, te interpreteren en uit te vragen, onder andere met gevalideerde vragenlijsten. Specifieke aandacht wordt ook besteed aan zelfdestructief (coping) gedrag zoals alcohol- en drugsverslaving, suïcidaliteit en zelfbeschadiging. Wat de achterliggende redenen zijn voor dit gedrag, het belang van de attitude in de benadering van cliënten en hoe het beste te handelen en de cliënt bij te staan. Aan de orde komen ook enkele vragenlijsten die gebruikt kunnen worden om deze problematiek in kaart te brengen. U maakt ook kennis met behandelinterventies, bejegeningsvraagstukken en protocollen voor crisissituaties, zelfbeschadiging en suïcidaliteit. Deze dagen bieden u een goede introductie om geleerde binnen uw behandelpraktijk toe te passen.

Onderwerpen
• De relatie tussen chronische stress en [onverklaarbare] lichamelijke ziekten, verklaringsmodellen, handelingsmogelijkheden en behandelinterventies inclusief de Vragenlijst somatische voorgeschiedenis.
• De relatie tussen chronische stress, vroegkinderlijke traumatisering en zelfbeschadigend en zelfdestructief gedrag.
• Wat is de juiste attitude bij het aangaan van contact bij zelfdestructief gedrag, waarom is dit zo belangrijk en hoe doe ik dat dan.
• Hoe kan ik de cliënt leren omgaan met crisissituaties en zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag [crisisprotocol en WRAP].
• Behandelinterventies bij crisissituaties, verslaving, zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag en enkele relevante vragenlijsten zoals:
o MATE (Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie);
o Zelfverwondingsvragenlijst, de Self-Injury Questionnaire – Treatment Related - SIQTR
o Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag
o Collaborative Assessment & Management of Suicidality (CAMS) procedure


leerdoelen
• Kennis over de relatie tussen chronische stress en lichamelijke en sociale problemen, wat dit betekent voor de cliënt en welke mogelijkheden er zijn voor herstel.
• Het kunnen indiceren voor de Vragenlijst somatische voorgeschiedenis of zelf uitvoeren indien van toepassing.
• Het kunnen omgaan met crisissituaties en zelfdestructief gedrag, waaronder verslaving, zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag en het gebruik van vragenlijsten, richtlijnen en instrumenten:
o MATE (Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie);
o Zelfverwondingsvragenlijst, de Self-Injury Questionnaire – Treatment Related - SIQTR
o Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag
o Collaborative Assessment & Management of Suicidality (CAMS) procedure
• Kennis over een crisisprotocol en WRAP en deze kunnen toepassen.
• Kennis over de juiste attitude bij zelfdestructief gedrag en hoe dit te bereiken.

Literatuur
• E-Magazine Vroeg Trauma en Nu, speciale Uitgave Vroeg Trauma, Psychiatrische Problematiek en suicidaliteit, Celevt 2018.
• Overige literatuur volgt ruim voor aanvang van de cursus.

Werkvorm
Kennisoverdracht in mini-colleges, beschrijvingen van casussen door de docent en in beperkte mate spontane inbreng van casuïstiek door de cursist om de kennis te kunnen integreren met de praktijk.

Toets
Elk onderwerp wordt afgesloten met een toegespitste multiple choiche vraag zodat direct kan worden getoetst of het leerdoel m.b.t. het onderwerp is bereikt.

Docenten
Dr. Nienke Kool is verpleegkundige en senior onderzoeker. Zij werkt sinds 1997 in de GGz, voornamelijk met ernstig getraumatiseerde mensen. Zowel klinisch als poliklinisch. Later is zij zich meer gaan bezighouden met onderzoek waarbij zij zich specifiek richtte op zelfbeschadigend gedrag. In 2015 is zij op dit onderwerp gepromoveerd. Zij ontwikkelde verschillende behandelmodules voor het omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. Ook verzorgt zij regelmatig trainingen voor hulpverleners rondom ditzelfde thema. Zij heeft in binnen - en buitenland gepubliceerd, een overzicht is te vinden op LinkedIn. Momenteel werkt zij als onderzoeker bij het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) en het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) van Fivoor. Tevens is zij lid van de kenniskring van het lectoraat GgzVerpleegkunde van Hogeschool Inholland.

Stefanie Terpstra MSc is bioloog, life coach en voorzitter van de patiëntenvereniging Caleidoscoop voor mensen met een Dissociatieve Stoornis. Als ervaringsdeskundige is zij betrokken bij de Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen en de Zorgstandaard Trauma- en stressor gerelateerde stoornissen van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/. Ze is daarnaast als ervaringsdeskundige kerngroeplid van de Sichting Revief voor lotgenoten van seksueel misbruik en Lid Raad van Toezicht Ixta Noa, experts in ervaringsdeskundigheid.

Data 23 september 2019 9.30 – 17.00
1 oktober 2019 9.30 – 17.00

Doelgroep
Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en zij die in opleiding zijn voor deze registraties. Basis-psychologen, HBO|Academisch opgeleide ggz-verpleegkundigen/ specialisten, vaktherapeuten, systeemtherapeuten, ggz-agogen, haptotherapeuten en andere HBO of academisch opgeleide professionals en complementaire behandelaren [de laatste groepen na toelating, neem hiervoor contact op met m.rensen@celevt.nl]

Kosten per deelnemer en inschrijven
De kosten bedragen 400,00 euro inclusief btw per persoon voor de tweedaagse cursus. Indien de gehele Postacademische of PostMaster|HBO Nascholing over meerdere jaren gevolgd wordt, bedragen de kosten 4000 euro inclusief BTW. Indien de gehele nascholing in 1 jaar in 2019 gevolgd wordt bedragen de kosten 3800 euro. Voor de PostMaster|HBO geldt 200 euro [extra] korting in verband met uitvallen van 1 cursusdag= 3600 euro inclusief btw. Voorwaarde is inschrijving en betaling vooraf voor het gehele cursusjaar 2019. Inclusief accreditatie digitale literatuur, lunch en kleine borrel, ex boek(en) U Kunt zich Hier Inschrijven Inschrijven LINK Zonder Zorg

Accreditatie Afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers. Mocht de door u gewenste accreditatie er niet bijstaan neem dan contact op met m.rensen@celevt.nl.

Certificaat De cursist wordt verwacht 90% van de cursus aanwezig te zijn om voor een certificaat in aanmerking te komen.

Locatie Gebouw NEST
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen

Intervisie Bij voldoende belangstelling kunt u na het afronden van de cursus deelnemen aan een intervisiegroep.

Annuleren Annuleren kan alleen schriftelijk tot 3 weken voor de start van de cursus. Hieraan zijn 25 euro administratiekosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.

Uitstel of afstel Als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld. Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Reservelijst Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken. Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

INSCHRIJVEN
U kunt zich hier inschrijvenInformatie
CELEVT Trauma Academie, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39