Conferentie Trauma Informed Practice

Eerste Landelijke TIP Conferentie [Trauma Informed Practice] 15 juni 2018 in Amstelveen

Vroegkinderlijke traumatisering, psychiatrische stoornissen en suïcidaal gedrag bij adolescenten en volwassenen: wat te doen?
Uit wereldwijd epidemiologisch onderzoek blijkt een hoge lineaire correlatie tussen psychiatrische stoornissen, vroege jeugdtrauma’s waaronder psychische mishandeling, fysieke mishandeling en seksueel misbruik en persisterend suïcidaal gedrag bij adolescenten en volwassenen. Mensen met vroegkinderlijke trauma’s hebben 2.2 keer meer kans hebben om ooit een suïcidepoging te doen in vergelijking met diegenen zonder traumatische ervaringen. Vooral het meemaken van meerdere vroege traumatische jeugdervaringen doet de suïcidaliteit aanzienlijk toenemen [Bruffaerts c.s.]. 60-70 % van de GGZ-cliënten heeft een achtergrond van ernstige en aanhoudende traumatisering in de kinderjaren en hiermee zijn jaarlijks miljarden zorgkosten gemoeid [Trimbos Instituut, 2007, 2016]. Wat zijn nu de implicaties van deze cijfers voor de dagelijkse GGZ-praktijk?

Join the movement to prevent Early Childhood Experiences, heal trauma and built resilience. U gaat naar huis met minimaal 5 concrete interventies.

Vrijdag 15 Juni 2018
Locatie Gebouw NEST, Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen.

Sprekers

Prof. Dr. Ronny Bruffaerts studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven vervolgens theoretische (1997), klinische psychologie (1998) en psychoanalytische psychotherapie (2004). Hij doctoreerde in 2005 in de Medische Wetenschappen en is vanaf 2008 professor aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het onderzoeken van dynamische risicofactoren van emotionele problemen (waaronder trauma, depressie en suïcidaliteit) op populatieniveau. In 2012-2013 was hij verbonden aan de Bloomberg School of Public Health van Johns Hopkins University (Baltimore, MD, VS) en vanaf 2017 aan het Institute for Social Research van de University of Michigan (Ann Arbor, MI, VS).

Dr. Nelleke J. Nicolai werkte tot 2012 als psychiater-psychotherapeut met vroeg getraumatiseerde patiënten. Sindsdien is zij in eigen praktijk supervisor, opleider en leertherapeut. Zij publiceerde naast vele artikelen over trauma, gender en gehechtheid het "Handboek psychotherapie na seksueel misbruik (2006), samen met anderen "Empathie: het geheime wapen van psychiater en psychotherapeuten (2015) en Emotieregulatie: de kunst van het evenwicht"(2016).

Drs. Michiel Marlet is 20 jaar werkzaam geweest als huisarts waarvan 7 jaar in Rotterdam Zuid en 7 jaar in Enschede in de wijk waar de vuurwerkramp plaatsvond, 7 jaar werkzaam geweest als vertrouwensarts bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Veilig Thuis, 16 jaar ervaring met euthanasieverzoeken, meestal als SCENarts [Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland] en ook als arts voor de Levenseindekliniek.

Dr. Diana van Bergen is socioloog en universitair docent bij de afdeling Jeugdstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. In juni 2017 ontving Van Bergen een ZonMW subsidie om een suïcidepreventie project te ontwikkelen en te testen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender jongeren in Nederland. Ze publiceerde diverse (inter)nationale artikelen over de acceptatie van en het welbevinden van lesbische, homoseksuele, en biseksuele jongeren, en over suïcidaliteit van migrantenmeisjes en jonge vrouwen in Nederland.

Dr. Remco de Winter is psychiater, specialismeleider bij de Parnassiagroep Den haag. Senior-onderzoeker VU Amsterdam. Nederlands vertegenwoordiger voor de International Association for suïcide prevention.

Dr. Esther van Fenema, is psychiater LUMC Leids Universitair Medisch Centrum, consulterend psychiater psychiatrie, somatoforme stoornissen en ouderenpsychiatrie. Tevens cultuurcriticus. Opinions are her own.

Drs. Martijne Rensen Facilitator. Sociale wetenschapper, directeur Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [CELEVT] en Trauma Academie en oprichter en directeur van STRAKX Traumacentra.

Lara Tanger Facilitator. Lara Tanger studeert (Forensische) Orthopedagogiek en Politicologie. Binnen deze wetenschappelijke disciplines focust zij zich op Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en behandeling hiervoor. Zij is medewerker nascholingen en publicist bij Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) voor de Trauma-Academie.

Toelichting op de lezingen

Vroegkinderlijk trauma, suïcidaliteit en psychische stoornissen. Een bevolkingsperspectief. Prof. Dr. Ronny Bruffaerts, Psycholoog, psychoanalyticus.

Onderzoek naar de vraag waarom personen suïcidaal worden of suïcide plegen is lange tijd gekenmerkt door een focus op de invloed van psychische stoornissen [zoals depressie] op suïcidaliteit. Recentere epidemiologische onderzoeken zijn er evenwel in geslaagd om te kijken in welke mate risicofactoren uit het verleden [zoals seksueel trauma, mishandeling of het verlies van een dierbare] een persistente invloed uitoefenen op suïcidaliteit, en hoe deze vroegkinderlijke trauma’s samenhangen met psychische stoornissen. Uit grootschalige onderzoeken komt naar voren dat er bij mensen met vroegkinderlijke trauma’s 2.2 keer meer kans om ooit een suïcidepoging te doen in vergelijking met diegenen die geen traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Bruffaerts spitst zijn onderzoeksbevindingen toe op de lange-termijn effecten van vroegkinderlijk trauma op suïcidaliteit en de rol van psychische stoornissen. We starten met een primair epidemiologisch gezichtspunt [hoe vaak komt vroegkinderlijk trauma voor?] en kijken vervolgens naar de verbanden tussen specifieke vroegkinderlijke traumata, psychische gezondheid en suïcidaliteit. We sluiten af met een aantal maatschappelijke en klinische reflecties ten aanzien van behandeling en preventie.

Meer lezen:
Nock MK, Borges G, Ono Y. Suïcide. Global perspectives from the WHO World Mental Health Surveys. London, New York: Cambridge University Press, 2012.

Suïcide na vroegkinderlijk trauma: verinnerlijkt geweld. Nelleke J. Nicolai, psychiater, psychotherapeut.
In de lezing gaat Nicolai in op de verstoringen in emotieregulatie en gehechtheid die gevolg zijn van vroegkinderlijk trauma en die leiden tot een chronisch overspoeld worden door emoties, waardoor zelfdoding vaak gezien wordt als enige mogelijkheid om rust te krijgen. Dat doet zij aan de hand van casuïstiek. Nelleke Nicolai benaderd suïcide vanuit een desorganisatie van de gehechtheid waardoor emotieregulatie bemoeilijkt wordt. Heftige onhanteerbare gevoelens van angst, schaamte en schuld nemen de overhand. Mentaliseren wordt bemoeilijkt er bestaat een grote angst voor elke emotie, ook voor positieve. Daarnaast bestaan in de binnenwereld van de patiënte vaak sadistische beelden van de dader, die ervaren worden als een vijandige ander die het op hun bestaan gemunt heeft. Deze interne "daders" zijn vaak verantwoordelijk voor de zelfdestructieve agressie. Vóór een suïcide is er een proces gaande van toenemend isolement en een verkokering van emoties en cognities. Besproken wordt hoe deze te herkennen en te doorbreken en wat nodig is om de suïcidale wensen en gedachten bespreekbaar te maken en hoe ze om te kunnen zetten.

Meer lezen:
Nicolai, N.J. (2016) Emotieregulatie de kunst van het evenwicht. Diagnosis, Leusden.

Suïcidaliteit bij jongvolwassenen uit seksuele- en etnische minderheidsgroepen: Traumatisering beschouwd vanuit de sociale- en culturele context. Dr. Diana van Bergen. Socioloog, onderzoeker.
De oorzaken van suïcidaliteit reiken vaak verder dan de psychologie van een individu. De sociologische benadering (Emile Durkheim, Le Suicide 1898) beargumenteert dat de achtergrond van suïcidaal gedrag ligt in de wisselwerking tussen normatieve kaders uit de samenleving of gemeenschap enerzijds, en het individu dat hierdoor beïnvloed wordt anderzijds. Diana van Bergen licht in deze lezing de achtergronden van suïcidaliteit bij seksuele- en culturele minderheden toe een geeft en theoretische duiding aan de hand van Durkheim. Voor twee groepen met een verhoogd risico op suïcidaliteit lijkt de sociologische benadering zeer relevant, namelijk jonge vrouwen uit migrantengroepen [zoals de Turkse gemeenschap], en lesbische, homoseksuele- biseksuele en transgender (LHBT) jongeren. Sommige migrantenvrouwen groeien op binnen een cultureel kader waarin eer-gerelateerd geweld voortkomt, dat gaat vaak samen met traumatiserende ervaringen. Door extreem hoge sociale controle waaraan vaak ernstige sancties verbonden zijn en waarin individuele vrijheid afwezig is, verliezen ze het levensperspectief. LHBT-jongeren groeien op in een samenleving waarin heteroseksualiteit en genderconformiteit de norm is, waardoor het gevoel ‘anders te zijn’ tot eenzaamheid kan leiden. Wanneer de sociale omgeving deze jongeren afwijst, en pesterijen of stigmatisering optreden, neemt de kans op traumatisering en suïcidaliteit toe. Van bergen sluit af met enkele implicaties voor behandelaren.

Meer lezen:
Van Bergen, D. D., & Saharso, S. (2016). Suicidality of young ethnic minority women with and immigrant background: The role of autonomy. European journal of women studies, 23(3), 297-311.
Van Bergen, D., Bos, H. M. W., van Lisdonk, J., Keuzenkamp, S., & Sandfort, T. G. M. (2013). Victimization and Suicidality Among Dutch Lesbian, Gay, and Bisexual Youths. American Journal or Public Health, 2013(103), 70-72.

Veel ondraaglijk lijden vanuit vroege traumatische ervaringen, ervaringen met euthanasie verzoeken van een SCEnarts. Drs. Michiel Marlet, Huisarts, SCENarts.
Bij veel van de euthanasieverzoeken van mensen die geen zo ernstige fysieke aandoening hebben waarvan ze terminaal ziek, is er ondraaglijk lijden voortkomend uit vroege trauma’s. Dit lijden werd vaak in stilte gedragen, andere keren werd er hulp voor gevraagd in de GGZ, vaak met maar tijdelijke vermindering van het lijden. Bij herhaling wordt gezegd: “dokter ik ben ziek , nu mag ik eindelijk dood”. Michiel Marlet zal ingaan op zijn ervaringen bij euthanasieverzoeken in zijn praktijk als SCENarts en als arts bij de Levenseindekliniek. Hij gaat in op vragen als: wat zijn de dilemma’s bij euthanasievragen van mensen met vroege trauma’s, moeten we structureel screenen en hoe maken we deze problematiek bespreekbaar in onze dagelijkse behandelpraktijk?

Suïcidaal gedrag na vroege traumatisering bij cliënten met ernstige psychiatrische problematiek. Dr. Remco F.P. de Winter. Psychiater
Vroege traumatisering is een zeer belangrijke etiologische factor voor de ontwikkeling van diverse vormen van psychopathologie en van suïcidaal gedrag. Er zijn verschillende theorieën voor het ontstaan van suïcidaal gedrag waarin duidelijk wordt hoe traumatisering de oorzaak of een versterkend onderdeel is van suïcidaal gedrag. De interpersoonlijke theorie van suïcide van Joiner, een verklaringsmodel waarom individuen een hoog risico op suïcidaal gedrag ontwikkelen, wordt besproken en in relatie gebracht met ernstige vroege traumatisering. Verder wordt er kort ingegaan op de differentiatie van suïcidaal gedrag met daarbij bevindingen vanuit eigen onderzoek. Het boek “Een klein leven” van Hanya Yanagihara beschrijft op sublieme wijze hoe ernstig trauma kan leiden tot suïcidaliteit en is verder een illustratieve basis voor de presentatie.

Meer lezen:
Hanya Yanagihara, Een klein leven. 2016, Uitgeverij nieuw Amsterdam Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Generieke module suïcidaal gedrag. 2018, Trimbos Thomas Joiner. Why people die by suicide. 2005, Harvard University press

Tweemaal meer kans op suïcide na vroege jeugdtrauma’s. Wat kunnen wij in de GGZ betekenen voor mensen die in zo’n eenzaamheid en nood verkeren dat de dood de enige acceptabele optie lijkt? Dr. Esther van Fenema, psychiater.
Mensen met vroegkinderlijke trauma’s maken 70% uit van de GGZ-populatie en doen ruim tweemaal vaker een suïcidepoging dan diegenen die geen jeugdtrauma’s hebben meegemaakt. Op twitter vroeg Fenema zich laatst vertwijfeld af wat wij [als samenleving] nog kunnen betekenen voor mensen die in zo’n noodsituatie verkeren dat dood de enige acceptabele optie lijkt. Ene Kaatje die lijdt aan ernstige psychische klachten schreef: “Hoe meer het “Alleen” is, hoe dieper mijn crisis” Een patiënt mailde aan een collega: “Ik ben een tijdje geleden definitief ingestort en het lukt me totaal niet om ook maar enige vooruitgang of stilstand te bewerkstelligen. Het blijft alleen maar achteruit gaan. De GGZ was zo belachelijk slecht dat ik geen vertrouwen meer heb in psychische hulp, in welke vorm dan ook. Ik zit aan het eind van mijn latijn. Daarom wil ik mijn eigen euthanasie gaan regelen”. Esther van Fenema vraagt zich af: Hoe komt het dat iemand dood wil? Hadden we in een eerder stadium niet iets kunnen doen?’ Hoe kunnen we het beter doen terwijl juist nu de GGZ in Nederland door bezuinigingen onder druk staat en er een groot tekort is aan gespecialiseerde behandelmogelijkheden voor in de kinderjaren ernstig en langdurig getraumatiseerde mensen. Een gevaarlijk situatie stelt van Fenema die ons uitnodigt om kritisch te denken en die ons vraagt om perspectieven te bieden.
Meer lezen: esthervanfenema.nl

Informatie
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39


DATUM
Vrijdag 15 juni 2018 van 9.30 tot 17.00 uur.
Aanmelden met 25 euro early bird korting tot 1 februari 2018.

LOCATIE
Gebouw NEST
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen

De locatie is goed bereikbaar per Openbaar Vervoer www.9292.nl en per auto www.googlemaps.nl.en per auto. Gratis ruime parkeergelegenheid. Goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

DOELGROEP
Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, (huis)artsen, psychologen, verpleegkundigen, agogen, onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers en overige belangstellenden.

ACCREDITATIE
NVvP, VCGT, NIP bij voldoende belangstelling kunnen accreditaties bij andere verenigingen worden aangevraagd.

KOSTEN
De kosten bedragen 225,- euro per persoon.
10 % korting voor
• cursisten van de Trauma Academie die in 2018 een cursus volgen [ook ingeschrevenen voor de 1-jarige nascholingen 2018/2019]
• Deelnemers aan het HART College Symposium 2018
• Studenten met een geldige collegekaart.
Annuleren alleen schriftelijk voor 1 juni 2018, hieraan zijn 20 euro administratiekosten verbonden.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan hier!

PROGRAMMA
09.00 Inschrijven en koffie
09.30 Welkom en toelichting op het programma. Drs. Martijne Rensen, directeur CELEVT.
09.40 Vroegkinderlijk trauma, suïcidaliteit en psychische stoornissen. Een bevolkingsperspectief. Prof. Dr. Ronny Bruffaerts, Psycholoog, psychoanalyticus.
10.25 Suïcide na vroegkinderlijk trauma: verinnerlijkt geweld. Nelleke J. Nicolai, psychiater, psychotherapeut.

11.05 Pauze

11.20 Suïcidaliteit bij jongvolwassenen uit seksuele- en etnische minderheidsgroepen: Traumatisering beschouwd vanuit de sociale- en culturele context Dr. Diana van Bergen. Socioloog, onderzoeker.
12.05 Veel ondraaglijk lijden vanuit vroege traumatische ervaringen, ervaringen met euthanasie verzoeken van een SCEnarts. Drs. Michiel Marlet, Huisarts, SCENarts.

12.35 Pauze

13.35 Suïcidaal gedrag na vroege traumatisering bij cliënten met ernstige psychiatrische problematiek. Dr. Remco F.P. de Winter. Psychiater.
14.20 Tweemaal meer kans op suïcide na vroege jeugdtrauma’s. Wat kunnen wij in de GGZ betekenen voor mensen die in zo’n eenzaamheid en nood verkeren dat de dood de enige acceptabele optie lijkt? Dr. Esther van Fenema, psychiater.

15.05 PauzeIn de pauze: Fotoproject Unbreakable. Foto’s van mensen met een verleden van seksueel misbruik met een citaat van de dader. De grote foto’s zijn te bekijken, een relatie met suicidaliteit wordt gelegd.

15.20 Large Group Sharing: Wat kunnen we concluderen om de relatie tussen vroegkinderlijke traumatisering, psychiatrische stoornissen en suïcidaal gedrag beter te begrijpen. En wat te doen in screening, behandeling en preventie?
15.50 Small Group Sharing: Op thema in gesprek met collegae. Wat kunnen we concluderen om de relatie tussen vroegkinderlijke traumatisering, psychiatrische stoornissen en suïcidaal gedrag beter te begrijpen. En welke concrete interventies kunnen we aanbevelen, ontwikkelen, implementeren, onderzoeken?
16.15 Large group Sharing: Wat zijn de vijf topacties om de relatie tussen vroegkinderlijke traumatisering, psychiatrische stoornissen en suïcidaal gedrag beter te begrijpen en aan te pakken?
16.45 Vijf topics voor behandelinterventies. Vijf topics voor interventies in de behandelpraktijk, onderzoek en innovatie.
17.05 Afsluiting

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan hier!

INFORMATIE
CELEVT Trauma Academie, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39

Aanmelden

Inschrijven kan hier!