Nieuwe ontwikkelingen

Wat we doen

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) waaronder fysieke en psychische mishandeling of verwaarlozing en seksueel misbruik is een van de meest basale, langdurige determinanten voor gezondheid en welbevinden (Felitti, 2010). De gevolgen kunnen tot op hoge leeftijd duren. Dit berokkent de getroffene en diens omgeving veel persoonlijk leed en de samenleving substantiële economische schade.

De toegenomen kennis over psychologische-, neurofysiologische- en sociale processen die optreden bij Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering geeft ons in toenemende mate zicht op de late psychische, somatische en maatschappelijke gevolgen van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. En op de mogelijkheden voor behandeling en herstel.

Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) maakt de laatste wetenschappelijke kennis en actuele praktijkinzichten over Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering beschikbaar.
Met name de daarmee samenhangende psychische, somatische en maatschappelijke problematiek in de volwassenheid en de mogelijkheden voor effectieve Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT). Wij kijken met een multidisciplinaire integrale bril, doorbreken traditionele scheidslijnen en stimuleren de discussie tussen academische wereld en de klinische praktijk. CELEVT richt zich op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), somatische gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, justitieketen en (organisaties van) getroffenen. Wij werken samen met een breed netwerk van experts en opleiders.

Wij werken met een breed expertnetwerk van behandelaren, ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Bij al onze activiteiten willen wij maatschappelijke meerwaarde creëren en bijdragen aan een goede toekomst voor in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen. Dát is waar het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT) voor staat. Lees meer